Šéf Šimka nespokojen s NSS, nutno rozlišit stav a trend. Pavel: Západ nemá zbraně pro Ukrajinu. Varování zatknout Putina v JAR

Nedávno o sobě prohlásil, že je liberálnější verzí Elišky Wagnerové. Letos mu bylo padesát a již rok stojí v čele Nejvyššího správního soudu (NSS). „Pokud nepřijde nějaký vnější šok, myslím, že koncem roku 2025 budeme schopni na Nejvyšším správním soudě rozhodovat kasační stížnosti v průměru za řekněme 6 až 8 měsíců. A doufám, že i krajské soudy se budou blížit podobným délkám řízení,“ říká v bilančním rozhovoru pro Českou justici Karel Šimka.

X Jaký je nyní stav jednotlivých agend správního soudnictví?

Je nutno rozlišit stav a trend. Stav ještě není uspokojivý, ale trend je nadějný. Správní soudnictví v nynějším dvojinstančním modelu máme právě 20 let. Takže již lze z dat za toto období dělat určitá zobecnění.

Nápad věcí na správních úsecích krajských soudů osciluje dlouhodobě kolem čísla 10000 za rok. Nikdy nebyl menší než zhruba 7500 a s výjimkou přechodového roku 2003, kdy nový systém vznikl, větší než necelých 12000 za rok. Posledních deset let osciloval právě lehce nad 10000 a teprve poslední dva roky je to méně.

Nápad věcí na Nejvyšším správním soudu v podstatě kopíruje to, jak se věci vyvíjejí na krajských soudech, jen s určitým časovým zpožděním. Kasační stížnosti se dlouhodobě podávají zhruba proti každému třetímu rozsudku krajských soudů. Plus k tomu máme naše speciální agendy, zejména volební, kárnou a kompetenční, a za Covidu jsme přezkoumávali mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. V posledních deseti letech se nápad věcí na Nejvyšším správním soudu pohyboval mezi zhruba 3500 a téměř 5000 za rok. Zejména léta 2017 až 2021 byla tučná, měli jsme vždy hodně nad 4000 věcí za rok a v roce 2021 jen těsně pod 5000.

Krajské soudy se začaly s nárůstem nápadu, k němuž u nich docházelo mezi léty 2015 až 2019, vypořádávat poté, co byly zhruba o čtvrtinu posíleny (z necelých sto soudců na zhruba 120). Tedy zejména v posledních třech letech. U nás enormní zatížení kulminovalo se zpožděním, v roce 2021. A teprve od roku 2022 začínáme snižovat počet našich nedodělků. Jednak o něco klesl nový nápad, ale především jsme učinili některá opatření, na nichž jsme se na jaře minulého roku domluvili s Ministerstvem spravedlnosti a která nám pomáhají věci zvládat trochu lépe. Máme více asistentů, mírně se zvyšuje počet našich stálých soudců, přišli někteří dočasně přidělení soudci z krajských soudů. A nejvíce zatíženým soudcům jsme po omezenou dobu zastavili nápad nových věcí či jejich nejstarší věci převzali soudci dočasně přidělení. Tohle vše bude pokračovat i letos a doufám, že i příští a přespříští rok.

Pokud nepřijde nějaký vnější šok, myslím, že koncem roku 2025 budeme schopni na Nejvyšším správním soudě rozhodovat kasační stížnosti v průměru za řekněme 6 až 8 měsíců. A doufám, že i krajské soudy se budou blížit podobným délkám řízení.

X Jaký je personální stav správních úseků krajských soudů?

Pokud mohu soudit, začal být docela uspokojivý. Přiměřené množství soudců už mají i správní úseky Městského soudu v Praze a krajských soudů v Brně, Praze a Ostravě, tedy těch, na něž přichází největší díl nápadu krajských soudů a které byly v minulosti dlouhodobě přetíženy. Na těchto soudech začíná převažovat střední a mladší generace soudců a zejména na krajských soudech v Brně a Praze se jedná o špičkové soudce. A je to znát i na kvalitě jejich rozhodování. Správní a daňové právo je obrovsky rozsáhlé, hodně provázané s právem Evropské unie. Takže k tomu, aby systém správních soudů poskytoval spravedlnost v přiměřeném čase, je důležité, aby již krajské soudy identifikovaly a vyřešily převážnou část sporných problémů. To nyní také většinou dělají. Díky tomu my na Nejvyšším správním soudu již spíše jen korigujeme, prohlubujeme nebo sjednocujeme judikaturu krajských soudů. Dříve jsme řadu jejich rozhodnutí rušili pro nepřezkoumatelnost, což vedlo k soudnímu ping-pongu a prodlužovalo délku řízení.

X Vidíte aktuálně nějaký zásadní legislativní problém, který by bylo potřeba z pohledu fungování správní justice vyřešit?

Nic opravdu akutního není třeba řešit. Soudní řád správní se v praxi osvědčil. Ministerstvo spravedlnosti chystá jeho středně velkou novelu a Nejvyšší správní soud se podílí na její přípravě. Ale nebude to žádná revoluce, spíše doladění některých dílčích prvků. Je třeba trochu sblížit pravidla pro jednotlivé žalobní či návrhové typy, tedy koncentrace žalobních důvodů, lhůty pro podání žalob či návrhů a další. Možná maličko zpřísnit pravidla pro kasační stížnosti a institut její nepřijatelnosti rozšířit na všechny oblasti práva, nejen na ty, kde rozhoduje na krajském soudu samosoudce. Určité technické úpravy si zaslouží i volební soudnictví.

V plánu je zatím, pokud platí naše debaty s Ministerstvem spravedlnosti, které jsme vedli minulý rok, že legislativní text by vznikl během letoška a v příštím roce by mohl být projednán zákonodárným sborem. Při diskusích s poslanci ústavněprávních výborů obou komor Parlamentu se nám zdálo, že to není nerealistický plán. Ale uvidíme, Česko nyní řeší podstatně závažnější problémy než dílčí úpravy soudního řádu správního.

X Jak se správní justice vyrovnává s tzv. justičním polycentrismem, kdy soudci musí sledovat vedle masivní produkce evropských norem také rozhodování SDEU, ESLP, Ústavního soudu či Nejvyššího soudu? Lze vůbec dnes po soudci požadovat takovou komplexní znalost?

Správní soudy jsou extrémně silně soudy práva EU. A stejně tak silně má na nás vliv štrasburský systém ochrany lidských práv. Většina ekonomických regulací vzniká na unijní úrovni a my jsme soud, který tyto regulace aplikuje. Od bankovního práva přes energetiku, ochranu spotřebitele, ochranu hospodářské soutěže a veřejné zakázky, DPH, cla a v omezené míře i přímé daně až po ekologii, dotace všeho druhu či třeba pravidla mezinárodní kamionové dopravy. A to jsem dvacet dalších oblastí pominul a stranou nechávám azylové a cizinecké právo či třeba důchody, kde jsou unijní prvky též silné. Takže my v praxi aplikujeme kombinaci vnitrostátního práva, které je implementací unijních směrnic, přímo použitelného unijního primárního či sekundárního práva, to jsou především nařízení, ale někdy i ony směrnice, jsou-li nedostatečně implementovány, a precedenční judikatury Soudního dvora a ESLP.

Jistěže nemůžete znát všechny tyhle zdroje práva nazpaměť. Ale zvládnout se to dá, jelikož známe strukturu toho systému, který jsem právě popsal, a postupně si hledáme stále větší a větší detaily. Ale jednoduché to není a řešením není ani větší specializace soudců. Specialista bude znát dílčí oblast, třeba onu DPH, ale k tomu, aby soudil opravdu kvalitně, potřebuje mít přehled o trendech v právu jako celku, jinak by nám vznikaly v jednotlivých oblastech práva ostrovy specifických interpretačních přístupů. A navíc by ti specialisté s léty ztráceli vůli a možná i schopnost proniknout do jiných oblastí práva, bylo-li by to potřeba. Zažili jsme to, když jsme zhruba před deseti léty rušili kolegia – pro některé z nás, kteří předtím nedělali daňové právo, protože jejich specializací bylo právo sociálního zabezpečení, bylo náročné se do téhle materie dostat. Proto jsem bytostně přesvědčen, že naši soudci na sebe musí mít přísné nároky a mít dobrý přehled o celém veřejném právu. A skvělé je, pokud v rámci nějaké jeho části jsou specialisty. Co nám chybí čím dál víc, vidím to i na sobě a není mi to příjemné, je postupná ztráta kontaktu se soukromým právem. V praxi se s ním setkáváme častěji, než by si mnozí mysleli, zejména v daních, kde se řeší zdanění soukromoprávních jednání lidí. Takže budeme muset zapracovat i na tom, abychom v míře, ve které to potřebujeme, rozuměli i soukromému právu.

X Jaké vidíte zásadní nové trendy v právu a judikatuře?

Možná to bude znít trochu pyšně, ale nic zásadního v posledních dvaceti letech nepozoruji. Právo západní civilizace je založeno na kombinaci ochrany základních práv a uznání autonomie jednotlivce a demokratického, tedy většinového rozhodování. V rámci Evropy, do roku 1989 jen její západní části, měla klíčový vliv na podobu práva kombinace několika vlivů. Já považuji za důležité zejména tyto dva: Štrasburský systém ochrany základních práv, který vznikl nedlouho po druhé světové válce, a německou doktrínu ochrany základních práv, která vznikala v podobné době a byla inspirována mimo jiné předválečnou judikaturou amerického Nejvyššího soudu. A třetím klíčovým vlivem byl postupný vznik práva evropské integrace, v němž lze najít dvě základní ideologie: jednak liberální, tedy volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu, jednak sociální, v podobě přerozdělování, podpory méně rozvinutých oblastí a regulace k ochraně slabších. Tyhle vlivy v základech dnešního práva přetrvávají, samozřejmě již v mnoha ohledech rozvinuty daleko od své původní podoby, a po roce 1989 se přelily i k nám, do postkomunistických zemí.

Význam dnešních kulturních válek, které někteří intenzivně prožívají a jež se na první pohled dramaticky projevují i v některých judikátech vysokých soudů, bych nepřeceňoval. Považuji je za někdy příliš radikální součást obecného trendu ke „zjemňování“ poměrů. Jak západní společnost bohatla – a zatím stále bohatne; doufejme, že si to nezkazíme přílišným ekologickým radikalismem – má stále více zdrojů, jež může věnovat na ochranu toho či onoho. A tak je používá, vytváří tím jednak nové kategorie osob, jimž přiznává práva (nebo jež se o svá práva hlásí a někdy společnost přesvědčí, že je mají), jednak jakýsi ekosystém, který se těmito otázkami zabývá – od aktivistů přes novináře, právníky, specializované státní úřady až po soudy.

Do budoucna právo vstřebá tato nová práva. Například tipuji, že význam rozlišovacího kritéria pohlaví bude postupně slábnout, podobně jako to v minulosti bylo u náboženství a pak u národnosti. Stejně tak právo vstřebá nové technologie. Regulace ekonomiky i morálních a společenských hodnot nás provází po celou dobu existence komplexních společností. Takže jistě vyřešíme i složitá morální dilemata spojená třeba s využíváním objevů genetiky či skloubení dnes populární umělé inteligence a „přímé“ inteligence každého jednotlivce.

X Jak byste popsal tzv. třetí Ústavní soud?

Pokud bych měl parafrázovat Jacquese Chiraca, tak jako někoho, kdo využil příležitost mlčet. Za Covidu. Nevím, jestli to bylo dobře. Je to složité a sám nevím, jak bych jako ústavní soudce rozhodoval, nicméně přesto mám pocit, že za Covidu měl Ústavní soud pár věcí říci, a říci je včas. Měl říci, že lidský život je samozřejmě základní hodnota, kterou musí ústavní systém chránit, ale že ani on není absolutní. Že tu máme taky svobodu, náboženskou víru či rodinné vztahy. A že ani vláda nemůže ve prospěch jedné hodnoty, tedy života, vymazat, byť ve specifické situaci pandemie, jiné důležité hodnoty. Covid mohla být hvězdná hodina třetího Ústavního soudu, a nebyla.

Jinak měl třetí Ústavní soud výhodu i nevýhodu v tom, že za jeho působení se v právu a společnosti nestalo nic významného, co by dostal příležitost řešit. Posun v systému politických stran, který přišel s oslabením ODS a ČSSD a nástupem Andreje Babiše kolem roku 2013, se Ústavního soudu dotkl jen okrajově, v judikatuře k volebnímu zákonu a k zákonu o střetu zájmů. Velké revoluce v základních právech také nenastaly, byť zrovna v otázkách hodnotových lze najít významné judikáty třetího Ústavního soudu (manželství, transgender, adopce). Nedošlo ani ke střetu o kompetence mezi národním ústavním systémem a Evropskou unií, čehož si užil v poněkud bizarní podobě druhý Ústavní soud v kauze slovenských důchodů. Takže bych trochu jedovatě řekl, že základním výdobytkem judikatury třetího Ústavního soudu je střídavá péče.

 X Jaký by měl být ten čtvrtý? Jaký by měl být proces výběru ústavních soudců?

Víte, já se tomu právnímu bezčasí, které si zažil třetí Ústavní soud, tady v rozhovoru posmívám, ale vlastně jsem za ně velmi rád. Je dobré, když jsou poměry natolik klidné, že velkých zásahů Ústavního soudu není třeba. Takže i tomu čtvrtému přeji, aby nemusel příliš projevovat svoji principiálnost.

Ústavní soud je vrcholně politickým orgánem. Pokud má pravomoc zvrátit rozhodnutí parlamentu o zákonu, byť je povinen tak činit jen s důvody opřenými o ústavní argumenty, pak prostě tak trochu třetí komorou zákonodárného sboru je. A to samé platí o jeho vztahu k justici – když chce, může být Ústavní soud i jakousi odvolačkou vůči všem obecným soudům. V každém případě prostě jeho vliv na právo je, či může být, enormní. Viděli jsme to u prvního Ústavního soudu u restitucí a u druhého u rozhodování o ekonomickém reformním zákonodárství. Kdyby byla většina v druhém Ústavním soudu jen o něco jiná, Topolánkův reformní balíček by byl rychle zprovozen ze světa a dalších patnáct let českého daňového a sociálního systému by vypadalo jinak.

Takže ti, kdo budou ústavní soudce jmenovat (prezident republiky) a schvalovat (Senát) si musí být vědomi, že svým rozhodnutí opravdu mohou stvořit Golema. A měli by pečlivě zvažovat každé jméno. Je jistě dobré kandidáty konzultovat se širokým okruhem aktérů. Ať tak či onak, ti, kdo budou Ústavní soud vytvářet, by měli mít určitou základní koncepční představu. Zda má jít o soud spíš aktivní, anebo spíš zdrženlivý a zda má být spíše reprezentativní, ve smyslu zastoupení právnických profesí, věkových kohort či hodnotových orientací, anebo spíše akceschopný a odborný. A tahle základní koncepce stěží může vzniknout jinak než v důkladné politické debatě těch aktérů, kteří rozhodují.

Měli by být mezi ústavními soudci zastoupeni i politici? Kontroverze nedávno vyvolaly třeba úvahy o nominaci poslance Marka Bendy.

V přiměřené míře to považuji za nanejvýš žádoucí. Vnášejí totiž do Ústavního soudu zkušenost, kterou soudce a většinou ani akademik a advokát nemá. A sice o tom, jak těžké, nejisté a nepředvídatelné je tvoření zákona parlamentem. A že obecně je demokratická politika daleko více než si lidé, včetně právníků, myslí, závislá na náhodě, situačních podmínkách, setrvačnosti a nepsaných zvycích. A že racionální zákonodárce, jímž my právníci tak rádi argumentujeme, je mnohdy naprostá fikce.

Bývalí politici, jmenujme například Zdeňka Kesslera, Ivanu Janů, Dagmar Lastoveckou, Miloslava Výborného či Pavla Rychetského, byli uvážlivými a spíše zdrženlivými ústavními soudci. A ve středoevropském ústavním prostředí je zcela běžné, že mezi politikou a ústavním soudnictvím je prostupnost. Ostatně nový předseda Spolkového ústavního soudu Stephan Habarth, jen o dva roky starší než já, je letitý politik a advokát a na pozici soudce přešel přímo z poslanecké lavice Spolkového sněmu, do něhož byl třikrát po sobě zvolen za CDU.

X Vidíte nějaké problémy z pohledu zástupce správní justice ve vnitřním fungování ÚS? Měly by nadále mít tříčlenné senáty ÚS možnost zvrátit rozhodnutí, které schválil rozšířený senát NSS?

Vlastně nevidím. Víte, mně vlastně nevadí se o právo „hádat“ i mezi NSS a ÚS a nepovažuji ani náhodou rozhodnutí rozšířeného senátu NSS za Písmo svaté, a to přesto, že v něm sedím nepřetržitě již od roku 2008. Takže zvedat laťku v tom smyslu, že rozhodnutí rozšířeného senátu NSS může zrušit jen plénum Ústavního soudu, nepovažuji za nezbytné. Pokud se k tomu kolegové na Ústavním soudu vrátí, nebudu proti tomu nic mít, ostatně mi do toho nic není. Ale i tříčlenný senát Ústavního soudu může zcela důvodně vidět v rozhodnutí našeho rozšířeného senátu ústavně problematické momenty a právem je zrušit. Pokud by tříčlenný senát byl příliš radikální, a k tomu jistě může dojít, má plénum Ústavního soudu nástroje, jak jej v jiné kauze zkorigovat.

Důležitá je jiná věc – aby uvnitř samotného Ústavního soudu dobře fungoval sjednocovací mechanismus a aby tříčlenné senáty chodily do pléna, pokud se chtějí odchýlit od prejudikatury, a nevymýšlely různé boční cestičky. Ale to je problém všech vysokých soudů, dobře to známe i na Nejvyšším správním soudu. Já osobně se jako soudce snažím být v tomto poctivý a raději se nechám rozšířeným senátem „vyhnat“ s tím, že rozpor v judikatuře ve skutečnosti není, než abych potenciální rozpory přehlížel. Protože i takovéto „vyhnání“ udělá ve věci jasno.

X Jaké nálezy „třetího“ ÚS hodnotíte z pohledu fungování správní justice jako nejproblematičtější a proč?

Musím říci, že za poslední roky nemám Ústavnímu soudu co vyčítat, naopak jsem byl párkrát velmi rád, že naši někdy trochu moc tvrdou judikaturu zkorigoval. Vyloženě šťastný jsem byl, když Ústavní soud zrušil rozhodnutí našeho rozšířeného senátu ve věci Eurovia, jež se týkalo počítání žalobní lhůty u žaloby na ochranu před nezákonným zásahem. Myslím, že judikaturní dialog mezi Nejvyšším správním a Ústavním soudem probíhá dobře, v přiměřené míře a ve vzájemné vysoké úctě obou soudů. Já osobně Ústavní soud vždy velmi ctil a jsem upřímně rád, že jej máme. Petr Dimun, ceskajustice.cz

X X X

Zpravodaj TV Welt: Slova generála Pavla o Ukrajině zajímají Rusko

K výroku českého prezidenta se vyjádřil i tajemník ukrajinské bezpečnostní rady, podle kterého ukrajinský protiútok není časově omezen a bude pokračovat až do osvobození veškerého ukrajinského území v hranicích z roku 1991.

„S mimořádnou pozorností je zde sledováno to, co nový český prezident řekl. Petr Pavel uvedl, že Ukrajina má pro očekávanou jarní ofenzivu jen jednu šanci, protože Západ také nemá nekonečné prostředky a zbraně, aby mohl Ukrajinu v dohledné době vybavit na další ofenzivu. A to je zde, jak jsem řekl, s velkým zájmem sledováno,“ řekl moskevský zpravodaj televize Welt.

Ruský postoj je podle zpravodaje takový, že chystaný ukrajinský protiútok musí být zastaven za každou cenu. „Pokud by se Ukrajině podařil průlom, mělo by to pro Rusko katastrofální následky,“ dodal.

Pavel v Německé společnosti pro zahraniční politiku (DGAP) řekl, že letošní rok bude rozhodující, neboť ani jedna ze stran konfliktu nebude mít kapacity pro další ofenzivy. Rychlé poskytnutí zbraní, které Kyjev nyní potřebuje, je tak podle českého prezidenta i v zájmu Evropy.

Tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov podle serveru RBK-Ukrajina odmítl názory ohledně „jediné šance“ a poslední možnosti pro ukrajinskou protiofenzívu. „Náš protiútok bude pokračovat až do hranic z roku 1991 a stejně jako boj za svobodu není časově omezen,“ prohlásil.

X X X

Zatknou Putina na summitu v JAR? Ruská reakce by byla brutální, varoval Dzuro

Zatykač Mezinárodního trestního soudu v Haagu na ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli únosům ukrajinských dětí do Ruska budí vášně po celém světě. Ve složité situaci se ocitla Jihoafrická republika, kam by měl Putin přicestovat v srpnu.

Vladimir Putin by měl být zatčen ve 120 zemích světa, které uznávají rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu v Haagu, jakmile vstoupí na jejich území. Zatím ale může být v klidu.

„Zatknout Putina v současné době, to je nereálná záležitost. To se prostě stát nemůže. Jediný, kdo ho může zatknout, jsou v podstatě Rusové sami,“ prohlásil pro CNN Prima NEWS Vladimír Dzuro, bývalý vyšetřovatel u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii.

„Představme si, že by současná hlava jaderného státu jela na území, řekněme, Německa a byla by zatčena. Co by to bylo? Bylo by to vyhlášení války Ruské federaci,“ hrozil podle AP místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace a bývalý prezident Dmitrij Medveděv.

Většina zemí pod jurisdikcí haagského soudu by zatčení Putina přivítala. Maďarsko ale takový krok odmítlo a Jihoafrická republika má ze situace „těžkou hlavu“. Právě na jih Afriky má ruský prezident přijet v srpnu na summit BRICS, jehož dalšími členy jsou kromě JAR a Ruska také Čína, Indie a Brazílie.

Dzuro: Reakce by byla brutální

„Jihoafrická republika se bude muset podívat na nynější ustanovení našich právních předpisů. Budeme také muset situaci projednat jako vláda a i s našimi kolegy v Rusku a poté určit další postup,“ uvedla jihoafrická ministryně zahraničí Naledi Pandorová.

„Je to strašně problematická situace. Oni (JAR) budou v situaci, kdy mají na jednu stranu právní obligaci zatykač vykonat a na druhou se postavit tak obrovskému státu, nukleární supervelmoci. Reakce z ruské strany by byla samozřejmě brutální. Nezávidím žádnému státu, do kterého Putin přijede,“ doplnil Dzuro.

Jihoafrická republika zaujímá ke konfliktu na Ukrajině neutrální postoj, kroky Ruska neodsoudila a s Moskvou udržuje blízké vztahy.

Dzuro také v pořadu 360° na CNN Prima NEWS upozornil, že zatykač byl vydán kvůli únosům dětí, nikoliv kvůli jiným zločinům na Ukrajině. „Prokurátor si je zřejmě jistý, že v této oblasti má dostatek důkazů,“ řekl. Podle něj bude v budoucnu důležité, aby byly nestranně posouzeny činy obou stran, a to i proto, aby soud v Haagu neztratil důvěryhodnost.

X X X

Advokáti žádají ministra Blažka o metodiku, která by řešila soudní jednání ve stejném termínu

V případě kolize termínu soudního jednání ve stejný den a čas se advokáti podle ankety České justice většinou se soudci dohodnou na změně. Někdy to však není možné. Problematických případů kolize mám ročně tak do 10 případů. Pokud dohoda není možná za žádných okolností tak nezbývá, než si jedno jednání zvolit a do druhého zaslat omluvu,“ říká advokát Lukáš Trojan. Česká advokátní komora kvůli kolizím žádá ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) o metodiku. Vedení ministerstva nyní bude hledat řešení.

Trojan na schůzi představenstva ČAK s odkazem na anonymizovaný protokol z hlavního líčení informoval o situaci, kdy advokát jako obhájce opakovaně požádal Městský soud v Praze o odročení hlavního líčení, neboť jeho termín kolidoval s veřejným zasedáním v odvolací věci u Vrchního soudu v Praze. Městský soud v Praze jeho žádosti nevyhověl a sdělil mu, že hlavní líčení neodročí.

Trojan se k hlavnímu líčení nedostavil. Městský soud konstatoval, že obhájce hlavní líčení zmařil a nelze v něm pokračovat. Pokud by podle soudu zmařil ještě jedno líčení, byl by vyloučen z obhajoby. Podle stanoviska Městského soudu toto pravidlo platí pro všechny advokáty. Česká justice už dříve upozornila na to, že pokud si klient nepřeje substituci jiným advokátem, nemá situace řešení.

Metodika by mohla poskytnout vodítko k tomu, jak řešit situaci kolizí soudních jednání. Advokáti popisují, že v drtivé většině je i za současného stavu dohoda možná. Někdy se ale stane, že soudce není přístupný dohodě všech stran. „Jsou tady výjimky, kde bude jen dobré mít tuto metodiku. Například, když (a není to ojedinělé) se předseda senátu se zeptá na vhodnost terminu senátu, pak státního zástupce a otočí se na obhajobu a termín oznámí jako finální,“ vysvětlil na Twitteru advokát Michal Kučerka. „Rekord byl, že se mi sešly čtyři různá jednání na stejný termín,“ poukazuje na situaci z praxe jeho kolega Dušan Petrlík.

Nejhorší je dovolená

„Největší problém je špitnout že máte dovolenou a nechcete umřít na přepracování,“ přidal zkušenost advokát Václav Vlk.

Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky již předseda ČAK Robert Němec o žádosti informoval náměstka ministra spravedlnosti Antonína Stanislava. Následovat by měla schůzka se zástupci komory. Resort má podle Řepky zájem najít zákonné a přijatelné řešení.

Advokáti se také shodují, že dohody se lépe dosahuje v rámci civilního řízení. „Má zkušenost je, že termín odročeného soudního jednání je vždycky kompromisem mezi soudcem a oběma advokáty zastupujícími účastníky řízení. Všichni se podívají do svých diářů a dohodou se, kdy se u soudu sejdou příště. Nikdy se mi nestalo, že by soud v civilním řízení stanovil termín jednání „na sílu“. Odročil i dodatečně,“ popsal advokát Tomáš Nahodil s tím, že trestní řízení jsou co se týče této problematiky obvykle více specifická.

Podle ČAK by se metodika měla odvíjet od povinnosti advokáta řádně a včas soud informovat o kolizi. Soud by měl u kolizí respektovat zejména souběh s vazebními jednáními nebo s těmi, kde je předvoláno více svědků a také například jednání, které bylo nařízeno, nebo odročeno na určitý termín jako první. „Je nezbytně nutné upravit tato pravidla tak, aby advokáti byli schopni poskytnout právní služby všem klientům a kolize nařízených jednání nezpůsobovaly právě klientům potíže,“ uvedl představenstvo. Eva Paseková, ceskajustice.cz

X X X

ŽALOBA   EXMINISTRA   SPRAVEDLNOSTI  PELIKÁNA  ZA  ŠIKANÓZNÍ?

Blažkův náměstek považuje Pelikánovu žalobu za šikanózní. Exministr to odmítá

 Žalobu kvůli náhradě škody za kárnou řízení podané exministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem vezme náměstek současného ministra Pavla Blažka (ODS) Antonín Stanislav zpět. „Nepřijde mi férové, aby za – podle mého názoru – excesivní jednání bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána nesli odpovědnost daňoví poplatníci, resp. státní rozpočet,“ řekl Stanislav České justici. Nejvyšší soud (NS) konstatoval, že ministr spravedlnosti se může podáním kárné žaloby dopustit nesprávného úředního postupu a založit tak odpovědnost státu za způsobenou škodu. Podle Pelikána je právní závěr NS správný, k úspěchu žalobce by ale vést neměl.

Pelikán podal v roli ministra spravedlnosti na Stanislava coby advokáta kárnou žalobu před pěti lety. „Rozhodnutí Nejvyššího soudu vítám, ačkoliv nemám ještě k dispozici jeho písemné znění, ale co jsem se dočetl, tak usuzuji, že po právní stránce mi dal za pravdu. Stranou nyní nechám pozadí podání kárné žaloby, to jsou pro mě již uzavřené věci a jen mohu snad s lítostí konstatovat svoji domněnku, a to že někdo vynakládá tolik síly ke způsobení osobních obtíží a mediální dehonestaci – kdy bylo nutné ihned po podání kárné žaloby volat do médií,“ řekl nyní k rozhodnutí NS Stanislav.

Pelikán České justici sdělil, že osoba Stanislava pro něj při podání kárné žaloby nehrála roli. „Kárná žaloba byla podána výhradně z důvodů v ní popsaných a zcela bez ohledu na osobu kárně žalovaného. Stejně ostatně jako i ve všech ostatních případech, které jsem řešil,“ uvedl exministr, který nyní působí jako advokát.

Blažkův náměstek s tvrzením Pelikána nesouhlasí. Za zásadní považuje nynější tvrzení Nejvyššího soudu, podle kterého si lze představit situaci, kdy by podání kárné žaloby bylo zcela zjevně nedůvodné nebo šikanózní a představovalo nesprávný úřední postup, za který by stát v souladu se zákonem č. 82/1998 Sb. nesl odpovědnost. „…neboť primárním účelem takového postupu by nebylo stíhat případné kárné provinění, ale kárně obviněného poškodit a způsobit mu obtíže,“ stojí v rozhodnutí. Podle Stanislava kárná žaloba exministra Pelikána mířila právě na to, aby mu způsobila potíže. „Její podání jakož i návrh opatření byl zcela absurdní. Nehledě na to, že kárný žalobce se mohl s některými údaji, které dokazovaly, splnění oznamovací povinnosti, seznámit. Ve své podstatě je pro mě věc tímto vyřešena. Podanou žalobu na náhradu škody vezmu zpět, neboť není mým zájmem, aby náhradu škody hradili daňoví poplatníci ze svých daní a já zvyšoval částky vyplacené na náhradách škody,“ dodal Stanislav.

Pelikán měl za to, že si Stanislav údajně účtoval příliš vysokou odměnu za sepis návrhu na oddlužení. Nadto měl podle Pelikána vykonávat činnost neslučitelnou s výkonem advokacie. Pelikán tehdy požadoval, aby Česká advokátní komora (ČAK) Stanislava rovnou vyškrtla ze seznamu advokátů. Kárný senát ČAK ovšem Stanislava žaloby v plném rozsahu zprostil.

Spor nakonec skončil až u Nejvyššího soudu. Podle aktuálního rozhodnutí je podání kárné žaloby ministrem nutné považovat za úřední postup, při kterém se musí dbát dodržování pravidel a předepsaných norem. Celou věcí se musí znovu zabývat obecné soudy. Eva Paseková, Petr Dimun, ceskajustice.cz

X X X

Mexiko opakovaně nevpustilo Čechy na své území. Diplomacie je bezmocná

 Případy nevpuštění českých občanů na území Mexika, jejich detence a následné deportace se množí. A to i přesto, že přijedou s cestovní kanceláří nebo prokáží program a prostředky na pobyt. Stížnost na nečinnost českého konzulárního oddělení řešil i zástupce ombudsmana Vít Schorm. Jenže Mexiko o zadržených neinformuje, na dotazy nereaguje a diplomaté ze zemí EU jsou bezmocní. Starost o vyhoštěné občany přebírají letecké společnosti.

Stížnost ženy, která zaplatila turistický výlet do Mexika, ale vůbec nebyla vpuštěna na území, strávila 24 hodin v detenci a poté byla vyhoštěna, řešil zástupce veřejného ochránce práv Vít Schorm. Nejde o ojedinělý případ.

„Stěžovatelka odjela na začátku roku se svou kamarádkou na dovolenou do Mexika. Na letišti v Cancúnu je však zadrželi místní imigrační úředníci a umístili je do detenčního zařízení. Neobjasnili jim důvody takového postupu ani možnosti obrany. Současně jim neumožnili nikoho kontaktovat nebo si vzít do cely osobní věci včetně léků. V cele přitom panovaly špatné podmínky (žádná okna, nedostatečné vybavení či sociální zařízení, chlad a špína, barel se zkaženou vodou, nepravidelný příděl jídla),“ popisuje shromážděná fakta zástupce ombudsmana.

Zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm a ombudsman Stanislav Křeček Foto: VOP

Stěžovatelka paní A., se však v této situaci neocitla sama: „Téhož dne imigrační úředníci zadrželi i mladého Čecha, který přiletěl stejným letadlem. Naštěstí se mu podařilo propašovat mobil do vedlejší cely a spojit se s přítelkyní, která kontaktovala velvyslanectví. To jí však sdělilo, že v těchto případech nemůže nic dělat. Přibližně po 24 hodinách byli všichni tři vyhoštěni zpět do České republiky,“ pokračuje popis dění na letišti v Cancúnu.

Vyhoštěni kvůli malým zavazadlům?

Jak probíhaly přípravy na tuto cestu do Mexika a co se dělo po příletu popsala žena na blogu. Jeho existenci Vít Schorm zmínil. Blog s názvem „Mexiko: namísto vína na pláži vězení a deportace“ lze při troše trpělivosti nalézt.

„Všem, kteří jsou z východní Evropy bere pasy a posílá je do jakési jiné fronty. Nechápu proč, naše pasy bere taky. Chce se mi na záchod, ptám se, kde je mají – prý nikam nesmím. Aha, proč jako? Dál se se mnou nikdo nebaví. Přijdou další lidi v uniformách a celou bandu vybraných vedou jak otroky kamsi na bok. Prý že první interview imigrační. Hele nic ti v tuto chvíli nedochází,“ píše žena na blogu.

Jak vyplývá z jejího popisu, důvodem, proč nebyly ženy vpuštěny do Mexika, byla „malá zavazadla“: „Jejich jediný argument, který pořád melou dokola: máte malá zavazadla. Ano máme normální příruční zavazadlo a handbag v povolené velikosti letecké společnosti – co potřebujeme víc k moři? Chm. Kdybyste byli turisti, máte velký kufr na kolečkách. A basta. Padla klec,“ popisuje situaci žena.

Vyhoštění kvůli velkým zavazadlům?

Jenže deportovaný muž, který letěl s nimi v letadle, vezl výbavu na potápění a měl pro změnu – velká zavazadla.

Kromě toho je pod blogem reakce další takto postižené české turistky, která byla vyhoštěna z Mexiko City. Žena jménem Krystýna v Mexiku dokonce dříve žila. Na cestu měla velký kufr, peníze a zajištěné ubytování. Přesto byla před šesti týdny na začátku února z letiště vyhoštěna: „Před týdnem se mi stalo to samé… Letěla jsem do Mexico city. Měla jsem dokonce i velký kufr, ubytování na celé dva týdny, hotovost…:) Nepomůže vám nic,“ napsala v polovině února Krystýna s tím, že zvažuje právní kroky v Mexiku.

Občany přebírá letecká společnost, stěžujte si v Praze

Jak v rámci šetření stížnosti zjistil místoombudsman Vít Schorm, mexická strana takto vyhostila dokonce vysokého rumunského diplomata. Pro úřad ombudsmana to uvedla úřednice ministerstva zahraničí.

„Sdělila jste mi, že Mexiko v posledních měsících vyžaduje po cizincích, aby během vstupní kontroly na letišti předložili řadu dokumentů ve španělštině. Zvýšil se tedy počet (nejen) českých turistů, kterým mexičtí imigrační úředníci neumožnili vstoupit do země. Situace se střídavě zlepšuje nebo zhoršuje na jednotlivých letištích. Obzvláště závažná je v Cancúnu, kde 25. ledna 2023 dokonce zadrželi i rumunského konzula v Bogotě, přestože se prokázal diplomatickým pasem,“ shrnuje Vít Schorm stanovisko ministerstva zahraničí.

Velvyslanectví nemůže nijak zvrátit či ovlivnit rozhodnutí imigračních úředníků. Přesto se společně s ostatními státy Evropské unie alespoň snaží upozornit na špatné zacházení se zadrženými osobami, cituje místoombudsman odpověď ministerstva zahraničí.

Jak dále vyplývá z popisu případu, mexická strana neinformuje české velvyslanectví, když občany ČR zadrží a uvalí na ně detenci. Dokonce ani neodpovídá na dotazy. „Pokud se o nich velvyslanectví náhodou dozví, kontaktuje leteckou společnost, s níž přiletěli. Ta má podle mezinárodního práva povinnost zajistit jim občerstvení po dobu zadržení a také zpáteční let. Velvyslanectví se snaží dodatečně vysvětlit celou situaci zadrženým občanům a doporučí jim podání stížnosti na Velvyslanectví Mexika v Praze,“ stojí ve vysvětlení ministerstva zahraničí.

Zahraničí vydalo upozornění k Mexiku už v lednu

Podle odpovědi ministerstva zahraničí a podle závěru místoombudsmana Schorma je diplomacie proti rozhodnutí nevpustit kohokoli do Mexika bezmocná.  „Mexiko má výsostné právo rozhodnout o tom, koho (ne)vpustí na své území. Velvyslanectví tedy nemůže přikazovat mexickým úřadům, jak mají jednat, ani vynutit (dřívější) propuštění zadrženého českého občana,“ uvádí v závěru šetření Schorm.

„Z dostupných informací vyplývá, že se velvyslanectví snaží diplomatickou cestou zlepšit podmínky v detenčních zařízeních, komunikuje s aerolinkami a také objasňuje celou situaci zadrženým osobám nebo jejich rodinným příslušníkům (což ostatně učinilo i v případě stěžovatelky). Tyto kroky považuji s přihlédnutím k jeho omezeným pravomocem za dostačující,“ uzavírá případ Schorm s doporučením informovat české občany, jak se v těchto případech zachovat, na koho se obrátit, kde si stěžovat.

Ministerstvo zahraničí o situaci informovalo už 16. ledna 2023. Nevpouštěni jsou jak účastníci zájezdů, tak turisti po vlastní ose. Zahraničí proto zveřejnilo seznam dokladů a dokumentů ve španělštině nutných pro cestu do Mexika.

V případě vyhoštění se o zpáteční cestu stará letecká společnost, která dotyčného přivezla, podotýká ministerstvo zahraničí. rena Válová, ceskajustice.cz

X X X

FRANCIE  HOŔÍ,  VELKÉ  PROTESTY  PROTI  MACRONOVI

ODBORÁŘI  ČR  VYŠKOLIT  V  PAŘÍŽI

Francie v plamenech. V Bordeaux zapálili radnici, desítky zraněných policistů

Při protestech proti francouzské důchodové reformě zatkla policie ve čtvrtek a v noci na pátek 457 lidí, zranění utrpělo 441 policistů. Napsal to server deníku Le Monde, podle něhož v západofrancouzském Bordeaux hořela část radnice, kde měl být v úterý uvítán britský král Karel III. Ten už svou cestu odložil. Francouzská premiérka Élisabeth Borneová označila násilnosti za nepřijatelné.

 Dalších demonstrací proti reformě, která mimo jiné zvyšuje věk odchodu do důchodu o dva roky na 64 let, se po podle policie v celé Francii zúčastnilo 1,08 milionu lidí, podle odborářů dokonce 3,5 milionu.

Na řadě míst se protesty vyhrotily a musela zasahovat policie. Darmanin, který se k protestům vyjádřil na kanálu CNews, potvrdil, že jenom z Paříže bylo z meziodborových demonstrací hlášeno „903 požárů pouličního mobiliáře nebo popelnic“. Požáry a chaos po sobě podle Le Figaro zanechaly protesty v ulicích Paříže, Rennes, Bordeaux, Lorientu či Lyonu.

V Bordeaux krátce hořela část radnice, v Nantes zase demonstranti vnikli do budovy správního soudu, vyplenili recepci a rozbili okna a dveře. Poškozeno bylo také několik obchodů. V Lorientu na severozápadě 68milionové země se terčem útoků části demonstrantů stala městská policejní stanice, jinde zase na policisty létaly dlažební kostky nebo zápalné lahve.

Podle ministra vnitra Géralda Darmanina si čtvrteční protesty, za něž kritizoval extrémní levici, vyžádaly výrazně větší škody než předešlé demonstrace.

Darmanin slíbil, že Francie je připravena přivítat krále Karla III. na státní návštěvě navzdory protestům. „Jsme připraveni ho přivítat za skvělých podmínek,“ řekl Darmanin. Zdroj z Buckinghamského paláce tento týden uvedl, že protesty by mohly ovlivnit logistiku první zahraniční návštěvy panovníka.

Důchodová reforma je podle vlády nezbytná, jinak hrozí krach důchodového systému. Kromě zvýšení věku odchodu do důchodu se má zvýšit i počet odpracovaných let nutných pro získání plné výše penze.

X X X

Muž musel do vazby, když jeho synovi zemřela matka. ÚS se ho zastal

 Muž uspěl u Ústavního soudu se stížností na Krajský soud v Plzni, který trval na jeho vazbě v komplikované rodinné situaci. Staral se o dítě, jemuž krátce před tím zemřela matka. Ústavní soud rozhodnutí krajského soudu zrušil s odůvodněním, že byla porušena základní práva stěžovatele na soudní ochranu a osobní svobodu zaručenou Listinou základních práv a svobod. Podle něj měl soud dbát nejlepšího zájmu nezletilého syna, kterého by se vazba otce nepochybně závažně dotkla. Stěžovatel měl problémy se zákonem kvůli drogové trestné činnosti.

Muže nejprve propustil na svobodu okresní soud a nahradil jeho vazbu slibem a dohledem probačního úředníka. Přihlédl na složitou životní situaci a nezletilého syna, kterého otec dostal do péče po úmrtí chlapcovy matky. S rozhodnutím ale nesouhlasila státní zástupkyně, krajský soud ho zrušil a poslal dotyčného do vazby.

Při obvyklém postupu by zrušení rozhodnutí Ústavním soudem neznamenalo propuštění z vazby, ale soudy by s přihlédnutím k závěrům Ústavního soudu znovu rozhodovaly o nahrazení vazby slibem a dohledem probačního úředníka. Soudce zpravodaj Ludvík David ale uvedl, že krajský soud sdělil Ústavnímu soudu po vydání jeho rozhodnutí, že změnil své stanovisko a vydal příkaz k propuštění obviněného z vazby. „Je to jistě pozitivní skutečnost, ale nemění to nic na tom, že v nálezu konstatujeme porušení základního práva stěžovatele na soudní ochranu a osobní svobodu zaručené Listinou základních práv a svobod,“ řekl ke zrušení David.

Ústavní soud uvedl, že z napadeného rozhodnutí krajského soudu nevyplývá, jaké skutečnosti nasvědčují tomu, že by muž při ponechání na svobodě pokračoval v trestné činnosti. Zároveň konstatoval, že rodinná situace stěžovatele se vymyká běžným případům. Připomněl, že syn byl muži svěřen do péče ve velmi zoufalém psychickém stavu a v neutěšeném zdravotním stavu s podezřením na závažnější diagnózu. Stěžovatel pak ihned vyhledal pomoc dětského psychologa a podle Ústavního soudu věnoval maximální úsilí k tomu, aby byla synovi poskytnuta nezbytná péče jak psychologická, tak zdravotní se zajištěním pevného rodinného zázemí v domácnosti otce a jeho těhotné družky. Podle Ústavního soudu tak měl krajský soud dbát nejlepšího zájmu nezletilého syna, který by byl vazbou otce závažně dotčen.

X X X

PUTINA  ZATKNOUT  V  JAR?,  KDE  ZATKNOU  BIDENA   ZA  VÁLKU  V  IRÁKU?

KDY  STÍHAT  ZELENSKÉHO  ZA  MILIONY  MRTVÝCH   A  NIČENÍ  UKRAJINY?

 JAR má v srpnu navštívit Putin, projedná proto zatykač ICC

S odkazem na jihoafrickou ministryni zahraničí Naledi Pandorovou o tom  informovala britská stanice BBC. Podle Pandorové bude třeba o věci po projednání na vládě hovořit i s Ruskem. Ruský exprezident Dmitrij Medveděv uvedl, že jakýkoliv pokus o Putinovo zatčení by se rovnal vyhlášení války Moskvě.

Jihoafrická republika je jedním ze 120 států světa, které mají povinnost zadržet po vstupu na své území každého, na koho byl vydán zatykač ICC. Minulý týden jej haagský soud vydal na Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou, a to v souvislosti s únosy ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.

„Jihoafrická republika se bude muset podívat na nynější ustanovení našich právních předpisů. Budeme také muset (situaci) projednat jako vláda a i s našimi kolegy v Rusku a poté určit další postup,“ uvedla jihoafrická ministryně Pandorová v rozhovoru se státní televizí SABC. K ruské invazi na Ukrajinu zaujala JAR neutrální stanovisko a odmítla výzvy Západu, aby odsoudila kroky Moskvy, s níž udržuje blízké vztahy.

X X X

 Rakouská krajní pravice opět sílí. Po letech útlumu by teď vyhrála volby

Rostoucí ceny a inflace, válka a světová nejistota, k tomu dlouhodobé obavy z masové imigrace a ztráty vlastní identity. Před čtyřmi lety byla Svobodná strana Rakouska (FPÖ) po korupčních skandálech a kauzách v rozkladu. V poslední době ale rychle posiluje: Nedávno se jí dařilo v zemských volbách a pokud by se nyní konaly i volby parlamentní, stala by se krajní pravice nejsilnější silou Národní rady.

Před téměř čtyřmi lety kauzy kolem Svobodné strany Rakouska (FPÖ) vedly k pádu vlády. Po aféře kolem tajně natočeného videa z vily na Ibize a souvisejícího podezření z korupce a zneužívání vlivu padla koalice FPÖ a lidovců (ÖVP) tehdejšího kancléře Sebastiana Kurze. Svobodní po následných předčasných volbách u voličů neuspěli a v nové, současné vládě je s lidovci, nyní pod vedením kancléře Karla Nehammera, nahradili Zelení.

Doba temna je ale přinejmenším pro FPÖ pryč a i vlivem okolních krizí její preference rychle stoupají. Začátkem února způsobila senzaci svým výsledkem v zemských volbách v Dolních Rakousech, kde získala 24 procent hlasů, což je o devět procentních bodů více než v posledních tamních volbách v roce 2018. Lidovci, kteří vedou celostátní vládu, mezitím v tomto regionu ztratili svou dlouho drženou absolutní většinu a klesli o téměř deset procentních bodů na 40 procent.

Dvouciferný výsledek FPÖ v Dolních Rakousech jen potvrdil stejný trend, který je patrný i na celostátní úrovni. Svobodní v posledních měsících znovu získali svou dřívější dynamiku a podle posledních průzkumů jsou nyní dokonce nejsilnější politickou stranou Rakouska.

Právě na celostátní úrovni je posilování FPÖ nejvýraznější a nejlépe viditelné. Strana od podzimu vede celostátní průzkumy veřejného mínění. Ve většině z nich dosahuje preferencí v průměru kolem 27 procent a drží si náskok před středolevými sociálními demokraty (25 procent) a vládnoucími konzervativními lidovci (21 procenty).

Rakousko především, ne krizi a imigraci

Svobodná strana Rakouska vznikla v 50. letech, jejím prvním předsedou byl Anton Reinthaller, brigádní velitel nacistických SS. Pravicově populistický a nativistický image, který si drží dodnes, si strana osvojila v 80. letech pod vedením tehdejšího předsedy Jörga Haidera. Postupně se stala jednou z prvních a nejúspěšnějších populistických pravicových stran v Evropě a v poslední době se dvakrát podílela na rakouské vládní koalici: na počátku roku 2000 a naposledy v letech 2017 až 2019 pod vedením Sebastiana Kurze.

Na jakékoli přicházející krize strana úspěšně využívá nativistickou rétoriku ve stylu „Rakousko především“, což jí zajišťuje také volební a politický úspěch. FPÖ, kterou nyní vede pravicově velmi vyhraněný a někdejší blízký Haiderův spolupracovník Herbert Kickl, kritizuje sankce Evropské unie vůči Rusku a zdůrazňuje dopady inflace a rostoucích cen energií. V posledních letech to pak byla soustavná kritika očkování zejména proti covidu a souvisejících vládních protiepidemických opatření.

Setrvale také zastává přísný postoj k nelegální migraci, která je v zemi stále aktuální téma. Jen v roce 2022 požádalo v Rakousku o azyl více než 100 tisíc lidí, což je více než na vrcholu migrační krize v roce 2015. Mezi nimi je mnoho migrantů z Indie a Tuniska, kteří se do Rakouska dostali pozemní cestou a nemají v podstatě šanci zde získat o azyl.

Do vlády nikdy?

Z toho všeho strana může těžit a také tak činí. Kromě toho jí ale pomáhají i dlouhotrvajícího problémy a kauzy vládních lidovců, zapletených do rozsáhlého korupčního skandálu. I díky tomu se dřívější korupční kauzy FPÖ jeví jako méně výrazné. Po rezignaci tehdejšího kancléře Sebastiana Kurze navíc lidovci, stejně jako opoziční sociální demokraté, nemají ve svých řadách charismatickou osobnost, která by protestní „kouzlo“ FPÖ dokázala překonat.

Po zemských volbách v Dolních Rakousech nyní FPÖ vstupuje do nové vládní koalice s lidovci (ÖVP) pod vedením jejich hejtmanky Johanny Miklové-Leitnerové. Hned poté se v Sankt Pöltenu, hlavním městě této spolkové země, sešlo na protest asi 800 lidí, kteří novou regionální vládu viní z rasismu a porušování lidských práv.

Zda si FPÖ dokáže udržet současnou pozici až do dalších parlamentních voleb, plánovaných na nadcházející rok, se teprve uvidí. Již nyní také ostatní parlamentní strany tvrdí, že do koalice na celostátní úrovni by se Svobodnými nešli. Ovšem i to už tady několikrát bylo: vždy s opačným výsledkem.

X X X

Ministr Blažek požádal Pavla o zvážení podmínek pro milosti, které nastavil Zeman

 Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) požádal v dopise nového prezidenta Petra Pavla o zvážení, zda zachová, změní či úplně zruší podmínky pro rozhodování o milostech, které před deseti lety nastavil Miloš Zeman. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí úřadu Vladimír Řepka. Pavlův předchůdce svěřil agendu ministerstvu, jež od té doby obdrželo celkem 7646 žádostí o milost. U 58 z nich vyhodnotilo, že splňují Zemanovy podmínky, a postoupilo je Hradu k rozhodnutí.

„Mohu potvrdit, že pan ministr opravdu napsal prezidentu Petru Pavlovi dopis mimo jiné o společné agendě ministerstva spravedlnosti a Kanceláře prezidenta republiky. Tou je právě otázka milostí a především rozhodnutí Miloše Zemana převést pravomoci v řízení o udělení milosti,“ sdělil Řepka. Připomněl, že podle Zemanova rozhodnutí může ministerstvo Hradu předložit žádosti o milost jen pro odsouzené, kteří trpí závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující jejich život.

Z 58 žádostí, které ministerstvo na Hrad poslalo, Zeman vyhověl 18, doplnil Řepka. „Bývalý prezident republiky dále udělil celkem osm milostí bez spolupráce s ministerstvem spravedlnosti, tedy z vlastní iniciativy nebo na základě podnětu,“ upřesnil. Mezi milosti, které řízením na ministerstvu neprošly a nesplňovaly nastavené podmínky, patří Zemanova nejkontroverznější rozhodnutí – omilostnění doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka, někdejšího šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka či prominutí zbytku zkušební doby Janě Nečasové, manželce expremiéra Petra Nečase (ODS) odsouzené za zneužití Vojenského zpravodajství.

Nyní ministerstvo eviduje celkem 674 žádostí o milost, jež má vyřídit. Žádosti posuzuje oddělení odboru milostí, které prověřuje naplnění Zemanových podmínek a navrhuje ministrovi další postup.

Pavel může agendu milostí řešit sám. Pokud by ji chtěl ponechat ministerstvu a změnit podmínky pro postupování milostí Hradu, může je nastavit formou nového rozhodnutí prezidenta republiky.

X X X

ČR poskytne Mezinárodnímu trestnímu soudu 17 forenzních expertů

 Česko poskytne Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) v Haagu až 15 forenzních expertů ministerstva obrany a dva forenzní experty Policie ČR. Oznámil to náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák na konferenci v Londýně, která se týkala možností potrestání válečných zločinů na Ukrajině. Předmětem diskuse bylo také zřízení zvláštního tribunálu pro stíhání zločinů ruské agrese. V tiskovém prohlášení o tom informovalo ministerstvo spravedlnosti.

„Česká republika dlouhodobě podporuje Mezinárodní trestní soud a od začátku ruské agrese na Ukrajině se snaží poskytovat mu veškerou dostupnou pomoc a naplňovat jeho aktuální potřeby,“ uvedl Dvořák.

Českou delegaci vedl náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák Foto: Ministerstvo spravedlnosti

Konference v Londýně, kterou pořádala Británie a Nizozemsko, se zúčastnili zástupci 40 zemí, včetně hlavního prokurátora ICC Karima Khana a ukrajinského ministra spravedlnosti Denyse Maljuska.

Úvodem konference Khan potvrdil, že soud v Haagu minulý týden vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. ICC Putina a Lvovovou-Bělovovou stíhá konkrétně kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.

Celodenní jednání v Londýně bylo zaměřené na shromažďování důkazů z Khanovy strany a jeho spolupráci s jednotlivými státy. Poté následovala diskuse o možnosti podpory obětí a svědků s cílem zamezení jejich opětovné traumatizaci v rámci procesu shromažďování důkazů, uvedlo v prohlášení ministerstvo spravedlnosti.

 X X X

 Anticenu pro úředního slídila vyzvedl osobně. Šéf NSS přišel pro inspiraci

Nejvyšší správní soud (NSS) se podle jeho předsedy Karla Šimky postavil k převzetí anticeny Velkého bratra pro největší slídily čelem, pro cenu si došel ve čtvrtek večer osobně. Soud získal titul Úřední slídil za verdikt, jímž potvrdil právo finančních úřadů požadovat data ze silničních kamer, které získala Policie ČR v systému tzv. Automatické kontroly vozidel.

Anticenu kromě NSS dostaly i společnosti Microsoft a Seznam.cz. V kategorii Výrok Velkého bratra proměnil jednu z nominací ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Postavili jsme se k tomu čelem, já jsem si pro tu cenu došel osobně. A to setkání bylo vlastně docela příjemné, protože jsem tam potkal lidi, kterých si vážím. A docela dobře jsme se pobavili o všech možných věcech ohledně ochrany osobních údajů, ochrany soukromí a tak dále,“ řekl Šimka.

NSS získal titul Úřední slídil za verdikt, jímž potvrdil právo finančních úřadů požadovat data ze silničních kamer, které získala Policie ČR v systému tzv. Automatické kontroly vozidel. Anticenu kromě NSS dostaly i společnosti Microsoft a Seznam.cz. V kategorii Výrok Velkého bratra proměnil jednu z nominací ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podle Šimka, pokud jde o samotnou cenu, bude vždy velmi složité hledat nějaké vyvážení, kdy na jedné straně stojí ochrana soukromí a na druhé straně zájem na tom, aby informace, které jsou k dispozici, se tak či onak využily. Je to podle něj především věc politická, kdy se musí dávat pozor na to, aby v zákonech bylo dobře napsáno, která data lze sbírat.

„A pak samozřejmě to, co bylo v tom našem případě důležité, jak se ta data mohou využívat i pro jiné účely, než pro které jsou primárně sbírány,“ uvedl předseda. To se podle něj projevuje ve spoustě věcí i jinde v právním řádu, kdy stát sbírá různá data a debatuje se o tom, jestli je lze použít jako důkaz i někde jinde.

Příkladem jsou podle něj odposlechy, kdy nyní se podle něj debatuje o tom, zda odposlechy z trestních řízení lze použít i v jiných řízeních. Téma obecně podle něj není jednoznačné. Připomněl například, že za covidu se tváří v tvář pandemické hrozbě přicházelo s nápady, že se lidé budou sledovat, jak se pohybují, aby bylo jasné, jestli se nesetkali s nakaženou osobou. Ochrana osobních údajů by v takových případech šla stranou.

Systém Automatické kontroly vozidel, byl oceněn už v roce 2015 cenou pro Dlouhodobého slídila, přestože měl primárně sloužit k pátrání po kradených autech, pro vyšetřování zločinů a přestupků a k potírání terorismu. Jeden z finančních úřadů si záznamy vyžádal jako důkazní materiál při posuzování knih jízd. NSS svým rozhodnutím tak otevřel prostor pro další rozsáhlé zásahy do soukromí občanů, uvedl ředitel pořádající organizace Iuridicum Remedium Jan Vobořil.

X X X

 KŠEFTOVÁNÍ  LIDOVCE  JUREČKY,  ODVOLAT  S  FIALOU

KDY  ZAČNE  ŘEŠIT  GENERÁL  PAVEL  NESCHOPNOU  VLÁDU  FIALY?

 Ostudné kšeftování Jurečky a hrochové ze STAN

Místopředseda vlády a minstr práce Jurečka se dostal do pochopitelné a velmi silné kritiky za způsob odvolání dnes už bývalého předsedy Úřadu práce Najmona. Ten byl jmenován do čela úřadu za administrativy premiéra Babiše, a proto byl zřejmě trnem v oku ministra Jurečky od samého počátku. Ten tam chtěl mít – jak je u lidovců ostatně zvykem – svého člověka.

A tak se Najmonovi dnes předhazuje všechno možné i nemožné, aby se zdůvodnilo jeho vyhození z funkce. Ministr práce se dostal do situace, že celá věc bude muset být prověřována policií, protože z odposlechu nahrávky, kterou si Najmon při jednání s Jurečkou udělal, vyplynulo, že ministr nabídl šéfovi Úřadu práce, řekněme to slušně, „držhubné“. Držhubné za to, že odejde bez problémů ze své funkce, i když pro to zřejmě žádné relevantní důvody nebyly a pak dostane něco jako malý nebo větší „zlatý padák“.

Nyní se Najmonova nahrávka dostala do médií. Sice ne do těch provládních, ale do řekněme, mírně opozičních.

Je zajímavé, že poslední dvě pracovní hodnocení Najmona před nástupem Jurečky do funkce ministra práce, která ještě připravila bývalá ministryně J. Maláčová, dopadla velmi dobře. Takže Jurečka de facto neměl reálný důvod Najmona vyhodit.

Prostě typická zvůle a snaha zkorumpovat nepohodlného úředníka, za kterého je již připravena nejspíš echtlidovecká náhrada. Pokud se už dnes léta soudí tři bývalí poslanci ODS se státem v kauze „poslaneckých trafik“, toto je něco podobného. Prostě Jurečka by měl ze své funkce, a nejlépe také z poslanecké sněmovny, neprodleně odejít.

Hrochové z hnutí STAN

V první polovině minulého roku jsme si mohli na stránkách médií „vychutnat“ aféru Dozimetr.

Na pražském magistrátu byl de facto přímo ze své funkce odveden náměstek primátora za STAN Hlubuček. Rošťačil v oblasti veřejných zakázek již delší dobu a měl velký rozsah a repertoár činnosti. S ním bylo zatčeno několik osob v čele se zlínským podnikatelem Redlem.

V minulém týdnu proběhla médii úplně okrajově a tiše zpráva, že Hlubučka, obviněného již z řady těžkých zločinů, konečně vyloučili z hnutí STAN. Nějak na něj zapomněli. A je zajímavé, že mainstreamová média po tom, zda je či není Hlubuček vyloučen ze své partaje, vůbec nepátrala.

Další aktivní účastník této aféry, někdejší předseda a stále vlivná figura hnutí STAN, Gazdík, pro ostudu odešel po provalení aféry Dozimetr z funkce ministra školství. Tento  mnohoobročník si ovšem nezapomněl ponechat funkci poslance. A ještě k tomu je prý členem zastupitelstva v Suché Lozi. A teď právě čerstvě se stal ředitelem soukromého česko-anglického gymnázia Duhovka v Praze-Holešovicích. A to přesto, že proti tomu v petici protestovalo několik desítek studentů tohoto gymnázia.

Ostatně stačí se podívat na pracovní profil řečeného Gazdíka a zjistíte, že jeho maximální kvalifikace je být učitelem na základní škole. Skutečně vyučoval na základní škole v Suché Lozi, ale skok z pozice učitele základní školy (a to neučí už několik let, takže zčásti ztratil svou kvalifikaci) na ředitele česko-anglického gymnázia, je přímo lví. Nejspíš na to Gazdík ani nemá. Kromě toho je otázka, co vlastně bude dělat ve vedlejšáku. Jestli činnost poslance, kam byl důvěřivými občany zvolen na plný úvazek anebo ředitele gymnázia, což považuji za dost časově i kvalifikačně náročnou funkci….

Prostě typický případ nesoudného mnohoobročnictví člověka, který podle všeho živí rozsáhlou rodinu. To je sice hezké, ale těžko návodné pro jiné.

Do hnutí STAN se naopak po roce vrátil europoslanec Polčák, také ze Zlínského kraje, jako Gazdík. Společně rozjížděli činnost STAN jako více méně mafiánský projekt podnikatelské rodiny Redlů. A tento projekt byl tak úspěšný, že se dostal i do ostatních krajů a má dnes vlastně celostátní působnost.

Polčák neslavně proslul tím, že ve zjevném konfliktu  zájmů coby europoslanec, relativně významný politik, požadoval za vymožení 300 milionového odškodnění pro obce za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích, požadoval pro sebe advokátský honorář ve výši téměř 8 milionů korun. Byla to chamtivost a nesoudnost, která ho hnala, protože když se nabídl, že celou věc obcím „zařídí“, jak říkají účastníci těch jednání „předem na papíře nic nebylo“. Takže návrh odměny, její výše a také smlouva, byly vycucány z prstu Polčákem později. A když to s odstupem hodnotil, tak sdělil, že mohl prý „chtít i víc“. Pod tlakem veřejného mínění se Polčák byl nucen vzpamatovat a vzdát se své odměny, kterou jaksi dodatečně vymámil ze šťastných starostů mikroregionu, který byl zasažen výbuchy muničních skladů.

No a nyní Polčák považuje sám sebe za očištěného a vrací se do řad hnutí STAN. Co k tomu říci? A mainstreamová média mlčí.

A další persona hnutí STAN, kterou je bývalý poslanec a bývalý starosta Semil, Farský. Připomeňme si, že krátce po volbách si tento dobrý hoch vzpomněl, že vlastně v poslanecké sněmovně je to nuda a proto si  zajede do Spojených států pěkně na půl roku, aby si odfrknul od zdejší denní rutiny a aby napsal jakousi studijní práci. Podle mého názoru s ohledem na to, že je možné pracovat s informacemi z celého světa pracovat přes internet, mohl Farský klidně celou práci zpracovat v Praze. Ale to by si nic neužil. Dnes už se na tu ostudu trošku pozapomnělo a exposlanec a bývalý či současný místopředseda hnutí STAN se chce stát poradcem prezidenta Pavla. A u toho prý nemá zůstat. Prý se bude nechávat přemlouvat, aby se stal českým eurokomisařem.

Chtěl bych vidět, co by se stalo, kdyby podobné lumpárničky a přestupky proti dobrým mravům jako pánové Gazdík, Polčák a Farský, předvedl před lety někdo ze sociální demokracie. Tedy ne té dnešní šmardovské, tam žádné nápady nejsou a tato strana médiím, ani pravici nevadí. Ale z té, kterou jsem do roku 2010 vedl. To by se mluvilo pěkně o zločincích až by to byla hanba poslouchat. Je to prostě typický dvojí metr médií!

U A. Babiše se střet zájmů kritizoval – což je konec konců správné – u Polčáka, Gazdíka zjevné střety zájmů nevadí, server vasevec, expremiér Ing. Jiří Paroubek

X X X

NESCHOPNÝ  REKTOR  VŠE   DVOŘÁK  ŠTVE  PROTI  ŠEVČÍKOVI,  SPOJENÝ  S  FIALOU,  KTERÝ  BY  MĚL  PODAT  DEMISI,  GENERÁL  PAVEL  SE  TO  BOJÍ  ŘEŠIT

Rektor VŠE požádal o svolání fakultního senátu k odvolání Ševčíka. Děkan Ševčík k tomu nevidí důvod.

Požadavek akademického senátu Národohospodářské fakulty VŠE o bezodkladné svolání schůze, na které by se mělo jednat o odvolání děkana fakulty Miroslava Ševčíka. Důvodem je podle něj Ševčíkovo dlouhodobě nevhodné chování na veřejnosti, a to včetně účasti na protivládní demonstraci v sobotu 11. března. Ševčík ale ke své rezignaci nevidí důvod a tvrdí, že se na demonstraci dostal náhodou.

Zájmem VŠE je zachování dobrého jména – na tom se shodli členové vedení i děkani ostatních fakult. A právě tímto heslem se podle rektora Ševčík dlouhodobě neřídí. „Je potřeba se dívat zpětně na celý rok. Jde o negativní dopad na Vysokou školu ekonomickou,“ uvedl rektor Dvořák pro CNN Prima NEWS.

„Předseda akademického senátu Marek Stříteský potvrdil, že výzvu rektora obdržel. Další informace budou k dispozici poté, co se sejde,“ uvedli zástupci senátu.

 Ke schůzi by pravděpodobně mělo dojít už příští týden. Děkan Národohospodářské fakulty ale stále nevidí důvod ke svému odvolání. „Celá situace vznikla na základě dezinformace, že jsem se účastnil útoku na muzeum ve snaze sundat ukrajinskou vlajku. To jednoznačně odmítám. Považuji za nespravedlivé, pokud za to budu odvolán,“ uvedl Ševčík.

Jestli je chlap, rezignuje

Kvůli Ševčíkově vystupování na veřejnosti svolali studenti minulý týden demonstraci, na které akademický senát vyzvali, aby ho odvolal. „Doufám, že si senát uvědomí, co je ve hře, a zakročí. Co jsem se se studenty bavil, tak většina chce, aby byl odvolán,“ řekl v anketě CNN Prima NEWS jeden ze studentů.

Děkana naopak v otevřeném dopise rektorovi nazvaném „Nechte učit Ševčíka“ podpořili někteří politici, publicisté, podnikatelé či právníci, mezi nimi poslanci SPD Jaroslav Bašta a Jiří Kobza, ústavní právník Zdeněk Koudelka, publicista Michal Semín a šéfka Trikolory Zuzana Majerová.

Pokud by fakultní akademický senát Ševčíka neodvolal, chce rektor univerzity využít své pravomoci, a to odvolání navrhnout. K tomu ale potřebuje souhlas akademického senátu celé vysoké školy. Zasedání celouniverzitního akademického senátu bude svoláno až v závislosti na výsledku jednání akademického senátu Národohospodářské fakulty.

X X X

Umři do měsíce, jinak nezaplatíme. Hospice bojují s pojišťovnami

Ví, že brzy zemře. Osmašedesátiletá paní Jiřina ze Starého Města na Uherskohradišťsku trpí rakovinou slinivky v terminálním stadiu. Stará se o ni od loňského listopadu terénní hospic. Nemoc z ní vysála zbytek sil a změnila ji v uzlíček kostí a kůže.

Oxygenerátor v rohu místnosti na podporu dechu tiše hučí. Žena právě dostala morfiovou injekci, proto je klidnější a chvíli nezvrací. „Původně jsem se neměla dožít Vánoc. Teď věřím, že se ještě stihnu dožít Velikonoc,“ tiše hlesne.

Problém je, že paní Jiřina tu už skoro tři měsíce neměla být. Alespoň podle úhradové vyhlášky českých zdravotních pojišťoven. Ty říkají, že člověk v domácí hospicové péči má hrazenou péči jen třicet dnů. Pak za ni mobilní hospic nedostane peníze. Paní Jiřině – a dalším stovkám smrtelně nemocných lidí v Česku – pak zbývá vrátit se do nemocnice anebo doufat, že hospic se o ně postará zadarmo.

„Kdo je v nemocnici, má nárok být ošetřován do smrti. Komu lékař doporučí domácí hospic, ten může být v jeho péči jen měsíc. Jak mám ale vysvětlit pacientům, že musí do třiceti dnů zemřít, jinak za ně nedostaneme peníze?“ ptá se Helena Schwarczová, ředitelka domácího hospice PAHOP, který zajišťuje 6 poboček ve Zlínském a Jihomoravském kraji.

PAHOP je křiklavým příkladem toho, jak pojišťovny úhradovou vyhlášku tvrdě vymáhají. V minulých letech měl hospic 35 lidí, kteří „přežili“ státem stanovených třicet dnů. Odmítl se o ně přestat starat. Náklady, které hospic za péči o ně vyfakturoval, po něm chce pojišťovna zpět. Jde o 7,5 milionu. Celé zařízení se 77 zaměstnanci je kvůli tomu ochromené. „Je to kupčení se smrtí,“ zlobí se ředitelka Schwarczová.

Uvedená praxe se dotýká všech domácích hospiců v Česku. Některé to řeší tak, že pacienta přijímají až skutečně v posledních dnech života, tedy pacienta nepřijmou do péče, dokud mají obavu, že by „žil ještě moc dlouho“. A mimo záznam mnohé hospice připouštějí, že existuje i jiné tajné řešení: trpícímu pacientovi „odmítajícímu“ zemřít v určené lhůtě píchnout vyšší dávku morfia a zabít ho. Tedy jakýsi nepřiznaný způsob eutanazie.

Třicetidenní lhůta placení nákladů za péči o člověka v domácím hospici byla nastavena v roce 2015, kdy se spustil pilotní program Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), který určil model financování mobilních hospiců. Do projektu tehdy vstoupily zavedené hospice s vybudovanou dárcovskou základnou, kdy jim na chod přispívala města, kraje a široká škála dárců. Nové hospice, které tyto vazby nemají, se musí spoléhat jen na pojišťovny. Nebo doslova žebrat o peníze.

„Je to nedůstojné. Zlínský kraj nám nedává ani korunu. Chodíme tedy po domech a škrábeme na dveře, jestli by nám někdo nepřispěl,“ zdůraznila Helena Schwarczová z uherskohradišťského PAHOP.

Pro srovnání: na Slovensku proplácí pojišťovny půl roku, v Německu a Rakousku je doba hrazené péče neomezená. Péče v domácím hospici je přitom pro stát levnější, než když je umírající v nemocnici. Za den péče mobilního hospice platí pojišťovny 1 500 – 1 800 korun, špitál dostává 3 000 korun.

Hospici PAHOP, který úhradovou vyhlášku porušil, nakonec pomohl předseda ANO Andrej Babiš, když mu prostřednictvím své nadace Agrofert věnoval 657 tisíc korun, což jsou peníze vrácené hospicem Girasole, který s Babišem nechtěl být spojován.

„Vyhláška, která de facto určuje, že by měl slušně vychovaný umírající pacient skonat do třiceti dnů, je pro mne absolutně skandální. Z pohledu každého člověka je nehorázné, že taková vyhláška vůbec existuje,“ řekl Babiš.

Platili si zdravotní pojištění

Situace s platbami za pacienty vadí i Asociaci poskytovatelů hospicové a paliativní péče ČR. „Nemůžeme nařídit pacientovi, ať umře do třiceti dnů. Co s ním budeme dělat 31. den? Buď nedám výplatu sestře, nebo propustím pacienta, víc možností nemám. Hanebné je to hlavně proto, že ti pacienti si celý život platili zdravotní pojištění,“ posteskl si prezident asociace Robert Huneš.

Mluvčí VZP Viktorie Plívová zdůraznila, že uvedených 30 dnů je jen průměr. „Zahrnuje v sobě jak pacienty s menší potřebou zdravotní péče, tak pacienty s větší potřebou zdravotní péče. Také počet dnů poskytování péče je u pacientů rozdílný,“ uvedla Plívová.

Zjednodušeně řečeno: dva pacienti přežívající 10 a 50 dnů se oba dostanou na průměr 30 dnů a péče o ně je tak hrazena. Praxe je však taková, že terénní hospice pacienty, kteří přežívají dlouho nad tento průměr, pojišťovnám nefakturují, neboť vědí, že jakmile průměr za všechny pacienty přetáhnou, nedostanou za ně zaplaceno.

Mnohé hospice podle Huneše zcela rezignovaly a smlouvy s pojišťovnami vůbec nemají. Žijí jen z dotací a darů lidí. A to nejen kvůli nevýhodné úhradové vyhlášce, ale i jiným tvrdým podmínkám.

„Abyste dostal smlouvu s pojišťovnou, musíte mít jako hospic minimální úvazek 1,2 lékaře a 5,5 úvazku sestry. V Praze to není problém, ale v polovině republiky, kde je hustota obyvatel nízká – typicky na Šumpersku, Jesenicku, v Pošumaví a na Vysočině – se s takovýmto personálem neuživíte,“ zdůraznil šéf Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče Huneš.

O tom, které úkony a do jaké výše jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, rozhoduje ministerstvo zdravotnictví. MF DNES kontaktovala s dotazy šéfa resortu Vlastimila Válka (TOP 09), na otázky ani telefonáty nereagoval. Mluvčí jeho ministerstva Ondřej Jakob odmítl, že by stávající systém byl vůči pacientům a hospicům nespravedlivý.

„Stávající model vychází ze zkušeností ministerstva, pilotního projektu a odborných doporučení a je v tomto ohledu funkční a plní svůj účel. Dle názoru odborné společnosti by průměrná délka aktivní paliativní péče měla být do 14 dní, tudíž úhradová regulace je nastavena velmi benevolentně,“ zmínil Jakob. Podle něj ale nyní probíhá mezi poskytovateli zdravotních služeb a pojišťovnami nové dohodovací řízení o úhradách.

Přejí si změnu

Zdravotní pojišťovny zatím nechtějí předjímat, jak dohodovací řízení dopadne. Některé však naznačují, že by se proplácená doba mohla prodloužit. „Ohledně adekvátnosti doby je toto otázka spíše k diskusi s odbornými společnostmi nad vymezením terminálního stavu (předsmrtná fáze nemoci, kdy se pacient již neléčí, pozn. red),“ uvedla Jana Schillerová, mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Představitelé Fóra mobilních hospiců očekávají, že by se v úhradové vyhlášce mohly alespoň vyjmenovat nemoci, při kterých by platba za hospic nebyla limitována časem. „Například lidé s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) bývají v péči hospice velmi dlouho. Bavme se i o jiných diagnózách,“ uvedla předsedkyně Fóra mobilních hospiců Monika Marková.

X X X

Začal soud s Paltrowovou. Srazila lyžaře a ujela, důchodce chce miliony

Začal soud mezi Gwyneth Paltrowovou a Terrym Sandersonem. Herečka srazila lékaře v roce 2016 na sjezdovce při jízdě na lyžích a údajně ujela bez poskytnutí první pomoci. Muž požaduje tři sta tisíc dolarů za fyzická zranění a trvalé psychické následky. Herečka podala protižalobu s tím, že jedinou obětí je ona.

 Gwyneth Paltrowová se v úterý 21. března dostavila spolu s advokátem k soudu v Utahu, kde čelí vážnému obvinění. V roce 2016 měla na svahu při lyžování v zimním středisku Deer Valley v Park City v Utahu srazit lékaře Terryho Sandersona, kterého tím vážně zranila. Místo aby mu poskytla první pomoc, z místa činu podle muže ujela.

Padesátiletá hollywoodská hvězda to popírá a Sandersona zažalovala s tím, že jedinou obětí je v tomto případě ona, protože on stál na místě, kde neměl co dělat. Advokát herečky v protižalobě uvedl, že viníkem srážky byl Terry Sanderson. Jeho klientka se prý po srážce ujistila, že je v pořádku, a proto odjela. Lékař až o několik let později začal tvrdit, že utrpěl vážná zranění s trvalými následky.

Sanderson žaloval slavnou hollywoodskou herečku v roce 2019 s tím, že v důsledku kolize stále trpí ztrátou radosti ze života a emočním stresem, a chtěl proto jako odškodné 3,1 milionu dolarů. Podle něj ho Paltrowová srazila kvůli nedbalosti.

Terry Sanderson u soudu s herečkou Gwyneth Paltrowovou (Utah, 21. března 2023)

„Tvrdě mě na sjezdovce srazila a způsobila mi tím poranění mozku. Měl jsem čtyři zlomená žebra a další vážná zranění,“ tvrdí šestasedmdesátiletý muž v žalobě. Za vážná fyzická zranění a trvalé následky nově požaduje odškodnění už jen ve výši tří set tisíc dolarů.

Gwyneth Paltrowová se všem obviněním brání. Podle herečky se lékař jen snaží zneužít jejího statusu celebrity a vysoudit na ní vysokou částku peněz.

„Mnoho vážných případů u soudů stojí kvůli přívalu nesmyslných žalob, jako je tato. Každému, kdo si pročte fakta o tomto případu, to musí být okamžitě jasné,“ řekl v minulosti mluvčí Paltrowové pro britský deník The Telegraph.

Herečka po Sandersonovi požaduje symbolický jeden dolar za způsobené škody a finanční částku, kterou vydala za služby právníka.

Paltrowová se spolu s advokátem dostavila v úterý k soudu v Park City v Utahu, kde začal výběr poroty pro občanskoprávní řízení. To má trvat osm dní a očekává se, že herečka bude v jeho průběhu sama vypovídat.

X X X

MINISTR  VÁLEK:  LÉKY  NEBUDOU,  NESCHOPNÝ  FIALA  I  GENERÁL  PAVEL  K  TOMU  MLČÍ

TO  ZA  DOKTORA  HUSÁKA  BY  SE  NESTALO,  EXKOMUNISTA  PAVEL  TO  DOBŘE  VÍ

Nedostatek léků potrvá až do léta, přiznal Válek. Česko je shání i v Austrálii

Nedostatek některých léčiv bude podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka trvat do letních prázdnin, resort je pro podzimní chřipkovou vlnu shání i v zahraničí. Válek to řekl v pátek na kongresu praktických lékařů. S výpadky některých léků, zejména antibiotik nebo léků proti horečce včetně dětských sirupů, se Česko i další země EU potýkají od loňského prosince.

„Situace pořád není dobrá,“ řekl ministr. Podle něj se ale nestává, že by nebyl dostupný žádný lék, který je na konkrétní onemocnění použitelný. „Vždycky dostaneme do České republiky alespoň jedno antibiotikum z každé kategorie, ale nemusíte dostat to, na které jste zvyklí,“ dodal.

Lékárny se podle dřívějšího vyjádření České lékárnické komory snaží své spádové lékaře informovat o tom, jaké léky je možné předepisovat, protože jsou k dispozici.

Zástupci ministerstva podle Válka jednají o dodávkách léků i v zahraničí, například Spojených arabských emirátech nebo v Austrálii. „Není to otázka ceny. Cena může být, jakou chce výrobce, vláda ji schválí a bude hrazená,“ řekl ministr.

Současná jednání pak podle něj umožní držet zásoby a připravit se na podzimní vlnu chřipkové epidemie. Dříve uvedl, že pojišťovny za léky, jejichž dovoz už vláda schválila, platí řádově jen o koruny více než za medikamenty běžně dostupné v Česku.

Za výpadky stojí podle ministerstva i výrobců léčiv kombinace více faktorů včetně výpadků výroby a vyšší nemocnosti. Ve srovnatelném prvním čtvrtletí loňského roku podle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) bylo do ČR dodáno asi 2,3 milionu balení antibiotik.

Ministr v únoru řekl, že spotřeba v prvních pěti týdnech letošního roku narostla o 47 procent u tabletových antibiotik a téměř o 140 procent u antibiotik ve formě sirupů.

Ministerstvo také připravuje novelu zákona o léčivech, která by uložila výrobcům povinnost zachovávat u léků na předpis zásoby na dva měsíce. Farmaceutické firmy ji kritizují, léky podle ní pro pacienty prodraží. Novela dává také lékárnám, distributorům a výrobcům léčiv povinnost u vybraných léků informovat o skladových zásobách.

X X X

Nejlepší učitelkou je Daniela Krátká, češtinářka z lesnické akademie v Trutnově

Zlatého Ámose pro nejoblíbenějšího učitele v Česku letos vyhrála češtinářka Daniela Krátká z České lesnické akademie Trutnov. Ta zvítězila také u dětské poroty. Letos se konal už 30. ročník soutěže, korunu Krátké předal v pátek v pražském hotelu Olšanka ministr školství Vladimír Balaš.

„Tuhle cenu vnímám už od počátku spíše reprezentativně. Jestli ji můžu rozsekat na 1 000 kousků a poslat, tak bych ji poslala všem dobrým učitelům, které znám a kteří si to zaslouží. Kteří chodí pozdě večer spát, protože dělají přípravy a přemýšlí, jak druhý den žáky zaujmout,“ řekla Krátká po vyhlášení výsledků.

V kategorii Ámos České televize zvítězila Jana Patková ze Základní školy Jablonec nad Nisou – Kokonín, která sice do finále nepostoupila, dostala se ale do semifinále. V hlasování na internetu vyhrál titul Ámos sympaťák finalista Jan Hrabica z opavské Základní školy Vrchní.

Finále se účastnilo šest učitelů – dvě ženy a čtyři muži. Kromě Krátké a Hrabici to byli Petra Urbášková z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově, Milan Arner z Konzervatoře a SŠ Jana Deyla v Praze, David Jorda ze SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Praze 5 a Dalibor Tomáš ze ZŠ a MŠ Ostrčilova v Ostravě.

Učitelé měli ve finále několik úkolů. Nejprve museli představit sebe a školu, na níž působí, pak členy publika naučili něco ze svého oboru. Nakonec každý předvedl společnou scénku se svými žáky.

X X X

DVOŘÁK  NECHCE  OPUSTIT  KORYTO  ČT,  NEJHORŠÍ  TV  OD   DR  ZELENKY

ŽÁDNÉ  NOVÉ  PROGRAMY,  JEN  AECHÍVNÍ  POŘADY

VYMĚNIT  DVOŘÁKA  I  MORAVCE  A  CELÉ  VEDENÍ  ČT

POSTARÁ  SE  O  TO  I  GENERÁL  PAVEL?

Dvořák bude kandidovat na ředitele ČT

Petr Dvořák se rozhodl znovu kandidovat na pozici ředitele České televize. Ve vyjádření uvedl, že chce pokračovat v dobré práci a vylepšit to, co zatím nestihl dotáhnout. Dvořák je ředitelem veřejnoprávní televize od roku 2011, mandát mu vyprší na konci září.

Petr Dvořák svůj záměr kandidovat zdůvodňuje tím, že ho práce pro televizi baví a naplňuje. „Proto bych rád pokračoval v tom dobrém, co se nám podařilo, pokusil se vylepšovat a dotáhnout to, co jsme ještě nestihli,“ tvrdí.

V posledních měsících se spekulovalo o tom, že Dvořák již obhajovat nebude, především poté, co měl v zimě vážný úraz na lyžích. K rozhodnutí podle něj nakonec přispěla podpora rodiny a fakt, že před Českou televizí stojí řada výzev.

„ČT stojí na velkém rozcestí. Prostředí se velmi mění. Jsou tu nové streamovací platformy, globální i lokální, české komerční televize investují mnohem více do vlastní tvorby, objevují se nové distribuční cesty, technologie, jiná očekávání uživatelů a diváků. Česká televize na to musí reagovat rychle, bez tápání i zbytečných chyb,“ řekl pro Seznam Zprávy.

Výběrové řízení na nového generálního ředitele vyhlásila Rada České televize v únoru. Petru Dvořákovi vyprší mandát na konci září, pokud bude opět zvolen, získá funkci na dalších šest let. Uzávěrka přihlášek je 17. dubna.

Doposud se hovořilo i o kandidatuře moderátora České televize Jakuba Železného, který v minulosti uvedl, že je na kandidaturu připravený.

„Řekl jsem, že když bude taková situace, tak na to jsem připraven. To stále platí. Zároveň jsem ale nikdy neřekl, že bych si to přál, chtěl, že bych po tom toužil nebo bažil,“ řekl v Českém rozhlasu.

Dvořák ředitelem ČT od roku 2011. V letech 2003 až 2010 působil jako generální ředitel na konkurenční TV Nova. První funkční období mu skončilo v září roku 2017. V březnu 2017 se přihlásil do výběrového řízení na funkci generálního ředitele ČT i pro další období, které trvá doposud.

X X X

Trump zastrašoval žalobce. Trestní obvinění povede ke smrti a zkáze, napsal

Donald Trump na své sociální síti varoval, že jeho trestní obvinění by mohlo vést ke „smrti a zkáze“. Bývalý americký prezident se svým vyjádřením přišel krátce poté, co newyorští prokurátoři uvedli, že se nenechají zastrašit. Prokuratura se zabývá Trumpovou údajnou platbou pornoherečce za mlčenlivost.

 Příspěvek zveřejněný brzy ráno místního času na Trumpově platformě Truth Social je dalším z řady verbálních útoků, které Trump adresoval manhattanskému státnímu žalobci Alvinu Braggovi. V sobotu exprezident přišel s tvrzením, že by mohl být v úterý zatčen. To se nakonec nestalo.

Trump nadále nepravdivě tvrdí, že jeho porážka v prezidentských volbách v roce 2020 byla výsledkem podvodu. To přimělo jeho stoupence k násilnému vniknutí do sídla Kongresu 6. ledna 2021 ve snaze zabránit potvrzení výsledků prezidentských voleb, v nichž demokrat Joe Biden získal o sedm milionů víc hlasů než Trump.

„Jaký typ člověka může obvinit jinou osobu, v tomto případě bývalého prezidenta Spojených států, který získal více hlasů než kterýkoli úřadující prezident v historii, a vedoucího kandidáta (zdaleka!) na nominaci Republikánské strany, z trestného činu, když je všem známo, že žádný trestný čin spáchán nebyl, a také je známo, že potenciální smrt a zkáza při takovém falešném obvinění by mohla být pro naši zemi katastrofální?“ napsal Trump, který usiluje o republikánskou nominaci do prezidentských voleb v roce 2024.

Republikánští předsedové tří výborů Sněmovny reprezentantů v pondělí zaslali Braggovi dopis, v němž žádají informace o jeho postupu v kauze kolem Trumpa. Braggova kancelář vzápětí uvedla, že Trump vytvořil falešné očekávání svého zatčení a přiměl republikány v Kongresu, aby zasahovali do vyšetřování.

Pornoherečka Stormy Daniels, vlastním jménem Stephanie Cliffordová, uvedla, že dostala peníze výměnou za mlčení o pohlavním styku, který měla s Trumpem v roce 2006. Trump popřel, že by měl s pornoherečkou poměr a platbu označil za „obyčejnou soukromou transakci“.

X X X

KRÁL  BRITŮ  KAREL  SE  BOJÍ  DO  FRANCIE,  MOHL  BY  PŘIJÍT  O  ŽIVOT

Radši nejezděte, volal Macron. Stávky odložily příjezd Karla III. do Francie

Měla to být první zahraniční cesta britského krále Karla III. Symbolicky do Francie, aby v sousedním státě i po odchodu Británie z Evropské unie stvrdil přátelské vztahy obou zemí. Rozsáhlé protesty proti důchodové reformě tamního prezidenta Emmanuela Macrona ale na poslední chvíli plán přerušily a návštěva plánovaná na víkend se narychlo odkládá. Na setkání zřejmě dojde až začátkem léta.

 Nejdřív to s jistou nadsázkou vypadalo, že největším problémem návštěvy Francie novým britským monarchou bude stávka rozbalovačů červených koberců. Zaměstnanci organizace Mobilier National, která má na starosti dodávání vlajek, červených koberců a nábytku do veřejných budov, prostřednictvím svého odborového svazu ohlásili, že nebudou pomáhat s přípravou přijetí krále při jeho nedělním příjezdu do Paříže.

„Žádáme naši správu, aby informovala příslušné služby, že nebudeme poskytovat nábytek, červené koberce ani vlajky,“ uvedli v prohlášení.

Tím hlavním problémem jsou však rozsáhlé a často také násilné protesty, které po přijetí důchodové reformy, jež postupně prodlouží věk odchodu do důchodu o dva roky na 64 let, zachvátily Paříž a další francouzská města. Přes ujištění francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že vše bude v pořádku, se nakonec oba shodli na přesunutí státní návštěvy na jiný termín.

V pátek to potvrdil Elysejský palác, podle něhož si v pátek ráno Macron a Karel III. telefonovali. Britský panovník měl být na státní návštěvě Francie od nadcházející neděle do středy. Podle britské vlády o odklad požádal francouzský prezident.

„Toto rozhodnutí přijaly vlády Francie a Británie po telefonním rozhovoru mezi prezidentem republiky a králem dnes ráno, aby bylo možné Jeho Veličenstvo krále Karla III. přivítat za podmínek, které odpovídají našemu přátelskému vztahu,“ uvedl Elysejský palác. Nový termín má být stanoven co nejdříve.

„Rozhodnutí bylo přijato se souhlasem všech stran poté, co francouzský prezident požádal britskou vládu o odložení návštěvy,“ uvedla také prostřednictvím svého mluvčího britská vláda.

Je zraněných přes čtyři sta policistů

Elysejský palác oznámil, že návštěva byla odložena vzhledem ke čtvrtečnímu ohlášení nového celonárodního protestního dne na příští úterý. Dnem protestů byl i tento čtvrtek, kdy policie ve francouzských městech kvůli výtržnostem zadržela 457 lidí a 441 policistů utrpělo zranění. Ve čtvrtek dokonce hořelo na radnici v Bordeaux, které měl britský monarcha také navštívit. Odpor proti nepopulární reformě, kterou Macronova vláda prosadila na začátku týdne, se projevuje také stávkami v části služeb či veřejné dopravy.

Návštěva měla být vůbec první zahraniční cestou Karla III., který se stal panovníkem okamžikem smrti své matky královny Alžběty II. loni v září. Návštěva Karla III. v Německu se podle zdroje z Buckinghamského paláce uskuteční podle plánu. V Německu má Karel III. pobývat od 29. do 31. března.

Návštěva nejspíš proběhne v létě

„Státní návštěva krále a královny chotě ve Francii byla odložena. Jejich Veličenstva se nesmírně těší na příležitost navštívit Francii, jakmile budou nalezeny termíny,“ uvedl mluvčí Buckinghamského paláce.

Francouzský prezident Macron dnes v Bruselu uvedl, že návštěva Karla III. by uprostřed celonárodních demonstrací neměla smysl a že vláda navrhla naplánovat novou návštěvu na začátek léta. „Myslím, že bychom nebyli seriózní a postrádalo by zdravý rozum, kdybychom navrhli Jeho Veličenstvu a královně choti, aby přijeli na státní návštěvu uprostřed demonstrací,“ řekl Macron.

Odklad královské návštěvy znamená velkou nepříjemnost pro Macrona, který doufal, že příjezd britského krále bude symbolickým krokem ve snaze obou zemí „obrátit list“ mezi oběma zeměmi po letech vlažných vztahů po brexitu. Součástí návštěvy měl být opulentní banket ve Versailles.

Politický vůdce francouzské krajní levice Jean-Luc Mélenchon už v týdnu řekl, že na příjezd Karla III. není správná doba, a odklad návštěvy uvítal. „Setkání králů ve Versailles zmařila kritika lidu,“ napsal na twitteru. Macrona často kritizuje za to, že „chce vládnout jako monarcha“.

X X X

V Rusku vyskočily prodeje vodky, národ zahání stresy z války

V Rusku loni výrazně vyskočila spotřeba tvrdého alkoholu, především vodky a koňaku. Může za to vyšší míra stresu v době války, ale i zdražování piva a vína. Demografové se obávají, že vyšší konzumace lihovin se dál negativně projeví na statistikách úmrtnosti.

 Podle údajů konzultační firmy FinExpertiza průměrný Rus loni vypil 6,8 litru tvrdého alkoholu. To je o 7,5 procenta více než v roce předchozím. Spotřeba alkoholu roste třetí rok v řadě: předloni vzrostla o 1,2 procenta, v pandemickém roce 2020 o 3,3 procenta.

Tři čtvrtiny prodaných lihovin představuje vodka, na druhém místě je koňak. Je fér říci, že česká spotřeba je vyšší, podle posledních údajů ČSÚ průměrný Čech vypije 7,1 litru lihovin ročně. Ruské statistiky ovšem nezahrnují fenomén samohonky, podomácku vyráběného levného alkoholu.

Nejvíce se pije v nehostinných končinách, jako je Karélie nebo Magadanská oblast, nejméně v muslimských regionech severního Kavkazu. Zatímco tvrdého alkoholu se loni vypilo více, spotřeba vína a piva klesla, respektive stagnovala.

Do chování zákazníků se promítl fakt, že řada zahraničních značek v rámci západních sankcí z ruských obchodů zmizela. „Část spotřebitelů dříve pochopitelně kupovala importní alkohol. A vodka a koňak podražily méně než pivo a víno, což se také odrazilo na růstu spotřeby,“ cituje ruský Forbes experta společnosti FinExpertiza Agvana Mikeljana.

Podle něho se ovšem do rostoucích prodejů vodky promítl i fakt, že tvrdý alkohol pro řadu lidí představuje „nejjednodušší a nejdostupnější způsob, jak se zbavit úzkosti a stresu“. A minulý rok, během kterého Vladimir Putin rozpoutal nehorší válku v Evropě od roku 1945, rozhodně pro obyčejné Rusy nebyl idylický.

„Je příznačné, že už v polovině roku 2022 výdaje Rusů na zdraví škodlivé produkty, tedy alkohol, tabákové výrobky a sladkosti, vyrostly o pětinu,“ dodává moskevský finanční analytik Mikeljan.

Demografové varují, že rostoucí spotřeba vodky by mohla dále prohloubit neradostný populační vývoj největší země světa. Očekává se, že v Rusku se letos i v důsledku války a mobilizace narodí nejméně dětí od rozpadu SSSR, u mužů se navíc rapidně propadla naděje na dožití.

„Spotřeba vodky je velice silný indikátor úmrtnosti a loni její prodeje vyrostly,“ uvedl pro Forbes demograf Alexej Rakša. Upozornil, že úřadům se po roce 2006 v rámci kroků proti alkoholismu podařilo částečně omezit spotřebu vodky a prodloužit střední věk dožití, u mužů dokonce o jeden a půl roku.

Před čtyřmi roky se ale konzumace lihovin přestala snižovat a počet úmrtí spojených s konzumací alkoholu začal opět růst. „Dneska prodeje vodky zase rostou a k tomu se připojuje rétorika, že smrt není nic hrozného. Předpokládám, že během speciální operace se klasický ruský hazardní přístup k lidskému životu dál prohloubí,“ dodal Rakša.

X X X

Na Balkáně zadrželi kryptoměnového bosse. Utekl kvůli podvodu za miliardy

Policie v Černé Hoře zatkla někdejšího šéfa kryptoměnové společnosti Terrraform Labs To Kwona, který je podezřelý z miliardového podvodu. Ve čtvrtek to oznámil černohorský ministr vnitra Filip Adžić. Nyní se čeká na konečné ztotožnění pomocí otisků prstů, které má být hotové do pátečního rána.

„Bývalý ‚král kryptoměn‘, který stojí za ztrátami přes 40 miliard dolarů, byl zatčen na podgorickém letišti s falešnými doklady. Zatykač na něj vydala Jižní Korea, USA a Singapur,“ napsal Adžić s tím, že Kwon patří k nejhledanějším osobám na světě.

Kwon a jeho singapurská společnost Terrraform Labs vytvořili tokeny terraUSD a luna, které loni v květnu zkrachovaly. Kwon a Terrraform Labs podle amerického regulátora předtím opakovaně tvrdili, že hodnota tokenů poroste, a uváděli tak investory v omyl. Odhaduje se, že tento kolaps stál investory více než 40 miliard dolarů (skoro 892 miliard Kč).

Jihokorejská policie podle agentury Reuters potvrdila, že v Černé Hoře byl nejspíše zatčen podezřelý To Kwon a s ním ještě jedna další osoba. Černohorské ministerstvo vnitra v prohlášení sdělilo, že dva lidé byli zatčeni poté, co se pokusili nastoupit do letadla směřujícího z Podgorice do Dubaje s falešnými pasy, které měly být vydány Belgií a Kostarikou.

V prosinci jihokorejské úřady uvedly, že se Kwon nachází v Srbsku, které nemá s Jižní Koreou uzavřenou smlouvu o vydávání, ale v minulosti obě země s takovými žádostmi podle Evropské úmluvy o vydávání souhlasily. Srbsko je sousedním státem Černé Hory. Kwon dříve popřel, že by se skrýval, ale nesdělil, kde se nachází.

X X X

Sexem k informacím? Španělští tajní policisté infiltrovali aktivistky po svém

Skupina barcelonských tajných policistů čelí obvinění, že infiltrovali krajně levicové a zelené skupiny a navázali intimní vztah s aktivisty, aby získali jejich důvěru a informace. Kvůli kauze se ocitl pod palbou kritiky i španělský premiér Pedro Sánchez. „Policie informace za sex nevyměňuje,“ odmítá nařčení ministr vnitra.

 Skandál vypukl, když katalánský list La Directa v lednu informoval, že policista vystupující pod jménem Daniel Hernandez od roku 2020 navazoval sexuální vztahy s členkami barcelonského squatu, který sloužil jako středisko krajně levicového spolku.

V jednom případě agent „Hernandez“ s aktivistkou udržoval intimní vztah téměř rok. Když byla pravá identita policisty vyzrazena, podalo na něj stížnost šest žen. Obvinily ho ze sexuálního zneužívání. Argumentují tím, že jejich souhlas se stykem byl založen na lži.

Aféra připomíná případ ekologické aktivistky Kate Wilsonové, která v Británii téměř dva roky udržovala sexuální vztah s policistou v utajení. V přelomovém rozhodnutí z roku 2021 dospěl tribunál k závěru, že policie porušila její lidská práva.

Agentura AFP upozornila, že následné vyšetřování ukázalo, že se nejspíš nejednalo o ojedinělý incident. „Jedním z cílů naší žaloby je zjistit, jak daleko tyhle praktiky vlastně zacházejí, protože jsme toho názoru, že nemají žádné právní opodstatnění,“ potvrdila právní zástupkyně jedné z údajných obětí Mireia Salazarová.

„Je to násilí na ženách. Myslím, že čím dříve se dozvíme, co se stalo, a spravedlnosti bude učiněno zadost, tím lépe to bude pro pověst bezpečnostních složek,“ řekla státní tajemnice pro rovnost Angela Rodriguezová z koaliční strany Podemos katalánské rozhlasové stanici Rac1.

Do aféry navíc nejsou zapleteni jen policisté mužského pohlaví. Skandál prohloubilo prohlášení madridské pobočky hnutí Extinction Rebellion, že se minimálně jeden její člen zapletl do intimního poměru s policejní agentkou.

Skandál přichází v době před regionálními volbami a parlamentními volbami, kdy se Sánchezova vláda potýká s klesající podporou. „Kde jsou vaše morální hranice? Kde jsou vaše etické zásady? Nejde jen o ohrožení politických a ideologických svobody ale zřejmě také,“ ptal se premiéra poslanec Gabriel Rufian ze strany katalánských separatistů ERC.

Španělská policie a ministerstvo vnitra se k obvinění odmítly vyjádřit. Ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska nicméně v parlamentu prohlásil, že se jedná o lež. „Policie informace za sex nevyměňuje,“ sdělil.

X X X

Rusa vinili z kšeftů se zbraněmi a ropou, Italům utekl z domácího vězení

Ruský podnikatel Arťom Uss, který v Miláně čekal na vydání do Spojených států, utekl z domácího vězení. Zmizel jen krátce poté, co odvolací soud potvrdil jeho předání americkým úřadům, píše dnes deník La Stampa. Čtyřicetiletého podnikatele Spojené státy vyšetřují kvůli porušování sankcí proti Rusku a Venezuele.

Podle deníku Corriere della Sera je možné, že uprchlý muž se již nachází mimo italské území.

Muže, který je synem šéfa Krasnojarského kraje Aleksandra Usse, italská policie zadržela v polovině října na žádost amerických úřadů. Ty chtějí Usse soudit za porušení sankcí vůči Rusku a Venezuele. Podle prokuratury v New Yorku byl Uss zapojen do dodávek amerických vojenských technologií do Ruska a venezuelské ropy do Číny.

V listopadu soud muže propustil z věznice do domácího vězení. V úterý odvolací soud rozhodl o vydání Usse do Spojených států. Italští soudci ale zpochybnili úmyslné zapojení podnikatele do prodeje amerických technologií do Ruska. Muž se mohl ještě odvolat k nejvyššímu soudu. O vydání svého občana usilovala i Moskva kvůli údajnému podílu na praní špinavých peněz.

Ruský podnikatel uprchl z domácího vězení v okolí Milána ve středu. Během rána Usse zkontrolovala policejní hlídka. Odpoledne ho však policisté doma již nezastihli. Ruský podnikatel přeřízl elektronický náramek, který měl hlídat jeho pohyb, a zmizel.

Ussovi obhájci vydání do USA odmítali. Podle jejich názoru bylo cílem amerických úřadů získat prominentního ruského vězně, kterého by pak mohly použít při výměně za některého ze zadržovaných Američanů v Rusku.

Po Ussovi italská policie pátrá. Vyšetřuje také okolnosti jeho útěku a možné zapojení ruských tajných služeb. Podle deníku Corriere della Sera je však možné, že se podnikatel již nenachází na italském území. List se také domnívá, že Ussův útěk se může negativně promítnout do vztahů mezi Římem a Washingtonem.

X X X

Karlovarský kraj rozdělí dotace na aktivity seniorů

Rada Karlovarského kraje schválila rozdělení financí v rámci krajského dotačního programu na podporu aktivní činnosti seniorů. Pro rok 2023 byla v rozpočtu alokována částka ve výši 500 tisíc korun.

„Stejně jako v předchozích letech jsme se snažili v maximální možné míře uspokojit žádosti seniorských spolků a sdružení, které zajišťují aktivity pro seniory v našem regionu. Protože však požadovaná částka žádostí převyšovala alokované finance, museli jsme jednotlivé žádosti krátit v daném poměru, aby byly uspokojeny všechny žádosti, ačkoliv výše dotace tak nemohla být poskytnuta v požadované výši. Přesto věřím, že i tyto peníze usnadní našim seniorům přístup k zážitkům,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

Dotaci je možné využít na aktivity, jejichž cílovou skupinou jsou senioři. Mezi tyto mohou patřit například poradenství, informační  a osvětová činnost, pořádání seminářů, zajištění volnočasových aktivit v podobě kulturních, sportovních či turistických akcí nebo také podpora spolkových aktivit v rámci komunitního života seniorů.

Na krajský úřad bylo podáno 16 žádostí v celkové výši více než 773 tisíc korun. Maximální výše dotace mohla činit 50 tisíc korun s tím, že každý žadatel mohl podat jen jednu žádost. Krácením tak byla dotace rozdělena mezi 15 žadatelů, kteří splnili podmínky dotačního programu. Bc. Jitka Čmoková, tiskové oddělení

X X X

I přes maximální snahu ze strany Karlovarského kraje se nepodařilo zajistit provoz zubní pohotovosti v pracovních dnech v Karlových Varech

Od 1. dubna již nebude zajištěn provoz zubní pohotovosti v Nemocnici Karlovy Vary. Ačkoliv Karlovarský kraj nabídl zubním lékařům velmi výhodné finanční podmínky, zubaři na ně nepřistoupili.

„Karlovarský kraj již učinil veškeré nutné, možné a potřebné kroky, aby zubní pohotovost ve všední den zachoval. Snažili jsme se vyjít vstříc zubařům a byli jsme připraveni přijmout jejich finanční požadavky i úpravu provozní doby. Bohužel zubaři naši nabídku neakceptují a odmítají sloužit pohotovostní službu v Karlových Varech. Od dubna tak budou muset pacienti s problémem dojíždět na pohotovost do jiných krajů, a to vnímám jako velký problém. Protože se tímto řešením nechci smířit, oslovil jsem předsedu Oblastní stomatologické komory Karlovarského kraje,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Karlovarský kraj byl v prosinci 2022 postaven ze dne na den před rozhodnutí oblastní stomatologické komory, že od 1. 1. 2023 nebudou její členové sloužit ve všední den zubní pohotovostní služby v Karlovarském kraji. Řadou osobních jednání a výraznou finanční motivací z rozpočtu kraje se podařilo zubní lékaře přesvědčit, aby pohotovostní služby v pracovní dny zajistili ještě 1. čtvrtletí roku 2023. Tímto kraj získal čas pro vypsání veřejné zakázky.

Karlovarský kraj vypsal výběrové řízení na zajištění pohotovostní služby v oboru zubní lékařství v Karlových Varech, žádný ze zubařů se do něj však nepřihlásil, ačkoliv pro lékaře nijak neomezil hodinovou sazbu v Kč, za kterou by pohotovost mohli odpracovat. Podle předsedy oblastní stomatologické komory dochází k přetížení pohotovostní služby, a to především proto, že pacienti vnímají pohotovost jako alternativu standardního ošetření, což není jejím primárním posláním. Má se jednat o ambulantní péči v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršené průběhu onemocnění.

„Budeme se i nadále snažit tento problém řešit a najít vhodné řešení. Pro veřejnost je rozhodně velmi důležitá informace, že zubní lékaři mají ze zákona povinnost vyšetřit a případně i ošetřit každého, tedy nejen jejich  pacienta, který se v rámci ordinačních hodin dostaví do ordinace s bolestivým nebo jiným neodkladným stavem. Jsem přesvědčen o tom, že pokud bude dodržována tato povinnost zubních lékařů, značně klesne potřeba služeb lékařské pohotovosti,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.

Zajištěna tak zůstane zubní pohotovost v době víkendů a státních svátků, a to v Karlových Varech, Sokolově a Chebu:
Karlovy Vary: budova vedle areálu Nemocnice Karlovy Vary vpravo, přístup ze Zbrojnické ulice, tel.: 359 882 630, sobota, neděle, svátky: 9.00 h – 14.00 hod.
Sokolov: areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. patro, tel.: 352 520 195, sobota, neděle, svátky: 9.00 h – 14.00 hod.
Cheb:  pohotovostní služba je zajištěna sobota, neděle, svátky: 9.00 – 14.00 hod. ve vlastních ordinacích stomatologů. Bc. Jitka Čmoková, tiskové oddělení

X X X

Duševní zdraví se týká každého a nemocní potřebují pomoc co nejdříve

 Pardubický kraj je v České republice jediný, který má při své Radě už od roku 2016 Komisi pro koordinaci služeb v oblasti duševního zdraví. V minulých dnech sezvali její členové všechny hlavní regionální aktéry v této oblasti včetně zástupců pobytových spádových zařízení mimo kraj, aby se poradili, jak dál postupovat i při přetrvávajícím nedostatku odborného personálu.

 „Za dobu fungování komise máme celkový přehled o situaci a od loňského roku máme také schválený Krajský plán sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním do roku 2030. Teď mohli všichni zhodnotit, v kterých oblastech jsou jaké pokroky a co jsou největší problémy,“ říká radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Kvalita, dostupnost a rozmanitost podpory lidí s duševním onemocněním se zvyšuje     

Dnes již plně fungují dvě Centra duševního zdraví ( CDZ ) v Pardubicích a Chrudimi, která zajišťují podporu člověka s duševním onemocněním prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb v jeho přirozeném prostředí. Do konce roku 2024 postupně vzniknou ve Svitavách a Ústí nad Orlicí. U již zaběhlých CDZ se přemýšlí o rozšíření časové dotace z 8hodinové služby na 12hodinovou, ale v tuto chvíli jejich podoba zatím ještě není finalizována. Lidé v krizi mohou využít služeb CDZ v intenzivnější podobě: „Není neobvyklé, že týmy mohou navštívit klienta několikrát za den a domluvit s ním víkendovou podporu na zavolání,“ upřesňuje Marek Fiala, oborný ředitel Péče o duševní zdraví. Taková podpora bývá prevencí hospitalizace a zároveň člověku dodává cenné zkušenosti, jak pracovat s nemocí v prostředí jemu blízkém. V kraji jsou také dostupné další služby pro lidi s duševním onemocněním jako sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, zaměstnávání v sociálních podnicích, nebo pobytové sociální služby či bydlení s nižší mírou podpory.

Psychiatrické sestry nově

Nadále přetrvává personální deficit v řadách zdravotníků, především psychiatrických zdravotních sester. Díky spolupráci s Univerzitou Pardubice se podařilo vytvořit akreditovaný program, který tuto odbornost všeobecným sestrám poskytne. Zdravotníci také nyní více spolupracují s komunitními terénními týmy, které bezpečně provedou pacienty obdobím po ukončení hospitalizace.

Duševní zdraví dětí se výrazně zhoršilo. Řešení hledají všichni

Zhoršené duševní zdraví našich dětí dnes již není novinkou a často je nutné ho řešit bezodkladně. Prvním krokem bylo posunutí věkové hranice klientů všech komunitních služeb terénního typu, některých ambulantních psychiatrů a psychiatrických oddělení nemocnic ve Svitavách a Pardubicích z 18 na 16 let. Dalším krokem je motivace rodičů řešit potíže dítěte terapií celé rodiny, neboť velká část duševních problémů dětí má kořeny v rodině. Tím se může ulevit dětským psychiatrům. Dále se formují pilotní mobilní multidisciplinární týmy pro děti ohrožené rozvojem duševního onemocnění, které budou fungovat v Pardubicích a Chrudimi. Ve spolupráci s vytipovanými školami mobilní tým naváže spolupráci s rodinami a společně s nimi, školou a dalšími odborníky se pokusí najít vhodná řešení problémů. To znamená, že se u jednoho stolu sejdou všichni zainteresovaní a společně budou hledat cesty a sestavovat plán, který rodině pomůže zlepšit její situaci.

Pokud se duševní zdraví dítěte zhorší natolik, že je nutná hospitalizace, nemají rodiče mnoho možností. Některé případy se řeší hospitalizací dítěte na pediatrickém oddělení v krajské nemocnici a následně probíhají psychiatrická konzilia. Ta mohou vyústit v hospitalizaci v Dětské psychiatrické nemocnici, kterých je v České republice sedm. Nejbližší jsou v Havlíčkově Brodě a Velké Bíteši.

Pomoc by se měla dostat i pedagogům. Školy v Pardubickém kraji dostaly nabídku zapojit se do programu, který by učitelům poskytl koučink a supervizní podporu.

Pamatujme i na potřeby seniorů

Pomoc pro nejstarší spoluobčany v kraji, kteří z důvodu zdravotního stavu již nemohou zůstat ve své domácnosti, se soustředí na domovy pro seniory a dále na domovy se zvláštním režimem, které poskytují péči zejména lidem s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Terénní a ambulantní služby pro seniory postupně rozšiřují své kapacity a „učí“ se pracovat i s lidmi s duševním onemocněním. Je třeba dbát nejen na potřeby seniorů a seniorů s duševním onemocněním, ale také na podporu rodin a přátel těchto lidí. Na ty dopadají příznaky nemocí nejvíce a často vedou k vyčerpání či přetrhání rodinných vazeb. Tak se stává, že odchod nemocného člověka probíhá o samotě v nemocničních zařízení. Přestože je dokázáno, že úmrtí v rodinné pospolitosti pomáhá při smíření se s cestou poslední. I rodinní příslušníci s takovou zkušeností mají na odchod se svým nejbližším lepší vzpomínky. Takovou cestu podpoří například hospicové služby, které mohou být i mobilní. Nově jsou k dispozici v Odborném léčebném ústavu Žamberk.

Priority na letošní rok?

„Účastníci setkání poukázali na některé problémy, na které se budeme muset zaměřit přednostně. Je to například rozšíření kapacity pobytových a odlehčovacích služeb pro osoby s chováním náročným na péči. U dětí musíme více podpořit včasný záchyt rizika rozvoje duševního onemocnění a hodně práce nás čeká v podpoře seniorů s duševním onemocněním a jejich rodin. V neposlední řadě pak stále musíme vyvracet předsudky, které o duševních onemocněních kolují, a které těmto lidem ztěžují začlenění do běžného života,“ dodává na závěr radní Šotola. PhDr. Zuzana Nováková

X X X

Nové značení autobusových zastávek má usnadnit cestování

Do roku 2025 dojde ke sjednocení značení autobusových zastávek, které využívá regionální doprava na území Pardubického kraje. Celkem se novinka týká zhruba 2 300 zastávek.

Zákon nám ukládá do roku 2025 sjednotit vizuál všech zastávek. Ty v minulosti patřily provozovatelům linek, kteří je na nás převedli, takže pracujeme na změnách, aby byly pro cestující snadno identifikovatelné. Nahoře bude umístěna klasická značka s autobusem v modrém kruhu. Na sloupku pod ní bude dodatková tabule s informacemi o názvu tarifního systému, číslu zóny, názvu zastávky a nacházet se tam bude i logo objednatele veřejné dopravy, tedy Pardubického kraje. Na výlepové ploše pod tabulí cestující najdou podrobný jízdní řád, kontakty na dopravce i dispečink, QR kódy odkazující na web kraje, případně i další údaje, například tarifní mapu. Chceme, aby měla veřejnost maximum informací, vše bylo standardizované a dobře viditelné,“ popisuje plán krajské samosprávy náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

V současné době se zpracovává manuál obsahující doporučený vzhled autobusových zastávek a dopravního značení Pardubického kraje. Samospráva si ponechá ve vlastnictví a správě dopravní značky na autobusových zastávkách u silnic II. a III. tříd, značení na zbývajících komunikacích budou obnovovat jejich majitelé, tedy jednotlivé obce a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Michele Vojáček, kancelář hejtmana

X X X

Pardubický kraťas dal studentům i dětem kreativní příležitost vyjádřit se filmem

Na Střední škole informatiky a ekonomie DELTA v Pardubicích v loňském roce vymysleli a uskutečnili první ročník celostátní soutěže mladých filmařů do 21 let Pardubický kraťas. Do druhého ročníku už vstupovali s prvními zkušenostmi. Trochu pozměnili kategorie, finalistům nabídli odborné semináře a ocenili ty, které porotci vybrali jako nejlepší. Celkem se přihlásilo 72 mladých lidí ze 14 základních a 11 středních škol ve věku od 8 do 18 let.

„I když je naše škola známá především specializací na programování, máme zde i zaměření na počítačovou grafiku, fotografii a filmování. Studenti tu získají kvalitní základy i v těchto oblastech, o čemž svědčí to, že dva z nich uspěli i v letošním ročníku soutěže mezi 62 přihlášenými filmy,“ říká ředitel školy DELTA Jiří Formánek.

Účastníci soutěžili v kategoriích Krátký hraný film, Animovaný film, Videoklip a YouTube prezentace, Juniorské filmové okénko pro žáky základních škol a Snímky studentů uměleckých škol. „Nově jsme zařadili kategorii Krátké filmy vytvořené žáky základních škol společně s pedagogy, o kterou byl velký zájem. Další kategorie byla regionální a nesla název Naše škola, naše město Pardubice, náš Pardubický kraj,“ informuje organizátor soutěže a dlouholetý filmař a pedagog Richard Brun.

Zaslané filmy hodnotila porota sestavená z odborníků působících v oblasti filmové, mediální a publicistické tvorby a pedagogů vyučujících předmět Filmová a mediální výchova. Tvořili ji střihač, kameraman a režisér Jan Peml, hlavní organizátor Rychnovské osmičky Martin Škrobák a výtvarník, režisér a autor animovaných filmů Pavel Trnka. „Úroveň mnoha filmů byla opět vynikající, jak v oblasti dokumentu, krátkých hraných filmů a také animací. Dost často vidíme vliv, jak jsou děti nebo studenti  vedeni  svými kantory nebo mentory. Zvláště animované filmy jsou velmi časově náročné, aby byly po výtvarné stránce kvalitní a neimitovaly nějaký už daný styl. Mnoho dětí je začne dělat, ale nemá trpělivost je dokončit. A navíc každý film musí mít i svůj příběh se začátkem, prostředkem a koncem a to ne každý umí. Proto jsme velmi ocenili filmy s vlastní pointou,“ konstatuje za porotu Pavel Trnka.

U vzniku soutěže je od loňského roku také náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu Roman Línek: „Je to příležitost pro mladé lidi si něco zkusit, nějak se vyjádřit k tomu, co je zajímá. Na druhé straně to dělá dobré jméno i Pardubickému kraji, kam směřují přihlášky do soutěže z celé republiky, a to letos od Jablonce, před Prahu až po Ostravu. Já jsem letos ocenil film dvou středoškoláků, který se jmenuje Člověk v tísni – Afrika. Není jen o krásách tohoto kontinentu, ale také o smyslu udržitelné pomoci.“

„Je úžasné, jak kreativní dokážou děti ze základních a středních škol být a co vše dokážou vytvořit třeba jen za pomoci pouhého mobilního telefonu. Paleta témat, která si děti vybraly, byla opravdu pestrá a v některých případech se žáci zaměřili dokonce na sociální oblast. Tuto soutěž vnímám jako ideální způsob, jak kreativitu dětí podporovat a dát jim možnost se projevit. Věřím, že třetí ročník, který by se měl konat s prostorách pardubické radnice, bude stejně úspěšný a přiláká ještě více zájemců,“ podotýká náměstkyně primátora za oblast kultury Jiřina Klčová, která na slavnostním vyhlášení předala ocenění za film Trable, který natočila Anna Karafiátová ze ZŠ Třebechovice pod Orebem. PhDr. Zuzana Nováková

X X X

Transformace České pošty musí být komunikována se starosty i zaměstnanci

V rámci konference Život v obcích 2023+, kterou v Pardubicích pořádá Sdružení místních samospráv ČR, se setkali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, europoslancem Stanislavem Polčákem, náměstkem ministra pro místní rozvoj Radimem Sršněm a místopředsedou SMS ČR Tomášem Chmelou. Řeč byla především o aktuální situaci České pošty či nastavení rozpočtového určení daní pro kraje.

„Aktuálně řešená situace České pošty je samozřejmě otázkou, která nyní hýbe všemi regiony napříč republikou a je to téma také pro Sdružení místních samospráv, protože logicky starostové se ptají a chtějí znát odpovědi na své otázky. Osobně považuji za nesmírně důležitou komunikaci nejen k veřejnosti, samosprávám, ale především také dovnitř České pošty směrem k zaměstnancům, což jsou často celoživotní srdcaři, kterým osud podniku není lhostejný a zaslouží si férové jednání. V tuto chvíli očekáváme, že ministerstvo vnitra zveřejní jasný transformační plán, který bude podložený konkrétními daty a opatřeními. Jsem přesvědčen, že veřejnost si zaslouží znát reálnou situaci České pošty a plány státu,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který je zároveň členem dozorčí rady České pošty. Hejtman také připomněl, že kraj nyní finalizuje přípravu dotačního titulu, který by mohl obcím pomoci s přechodem standardní pošty do režimu Pošta Partner.

V rámci jednání byla akcentována také problematika nastavení rozpočtového určení daní pro kraje, které je pro Pardubický kraj dlouhodobě nevýhodné oproti stejně velkým krajům. „Stávající rozdělení RUD pro kraje znamená, že například kraj Vysočina má příjmy o 1,4 miliardy korun ročně vyšší než náš kraj, což je samozřejmě dlouhodobě neudržitelné a je to znát například na opravách silnic nižších tříd. Pokud by se podařilo změnit RUD tak, jak se nyní jedná, mohli bychom meziročně získat až o 900 milionů korun navíc, což je samozřejmě objem, který by výrazně pomohl v rámci našich investičních akcí mimo jiné právě do silnic nižších tříd,“ vysvětlil hejtman. Dominik Barták

X X X

Mistři mají vlastní karetní soubor, podmalby zachycuje katalog. Oboje podpořil Olomoucký kraj

Hned dvě zajímavé kulturní novinky obohatily ediční řadu Olomouckého kraje. Reprezentativní katalog lidových podmaleb na skle, nazvaný Ze svatého koutu světnic, pochází ze sbírek Muzea a galerie v Prostějově. Originálně řešený soubor karet zase oslavuje Mistry tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje. Hejtmanství oba projekty finančně podpořilo.

První publikace navazuje na výstavu Malované nebe – Restaurované podmalby na skle. Ta byla v prostějovském muzeu zahájena v roce 2021. „Nebýt paměťových institucí, upadly by podmalby stejně jako jejich tvůrci do zapomnění. Těší nás, že právě naše muzeum je prvním v Olomouckém kraji, které svou kolekci podmaleb zpracovalo do podoby, kterou teď předkládá veřejnosti,“ řekla Veronika Hrbáčková, ředitelka Muzea a galerie v Prostějově.

Díla by nebylo možné lidem představit bez předchozí trpělivé práce konzervátorky Olgy Kosíkové. Ta se o restaurování lidových podmaleb na sklo, kterým se věnuje přes tři desetiletí.

Druhá publikace představuje formou karet v papírové složce osoby, kterým Olomoucký kraj od roku 2015 uděluje titul Mistr tradiční rukodělné výroby. Publikace vzdává hold výrobcům, kteří dlouhodobě a významnou měrou přispívají k uchování a rozvíjení lidových řemesel. Na jejím vzniku se podílelo Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Vlastivědném muzeu v Olomouci.

„Na deseti kartách se zájemci seznámí s medailonky, technologiemi a výrobky každého mistra. Jejich profesní zaměření jsou velice odlišná, ovšem všechny spojuje mistrovská úroveň provedení a důslednost v dodržování tradičních výrobních postupů,“ uvedl Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje pro oblast kultury.

Karty se dají s přibývajícími oceněnými do složky doplňovat. „Zatím poslední nositelkou je Bronislava Millá, která peče tradiční hanácké svatební koláče a která za svoje aktivity obdržela také Cenu za přínos v oblasti kultury za rok 2021. Nominace k udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje mohou podávat všichni občané a instituce sídlící v Olomouckém kraji prostřednictvím Regionálního pracoviště při Vlastivědném muzeu v Olomouci, a to do konce května daného roku,“ dodala jeho vedoucí Simona Pracná. Pravidla nominace a přehled všech dosavadních držitelů titulu naleznete na webu olkraj.cz v sekci Kultura.

Obě publikace jsou zájemcům k dispozici na pokladnách uvedených muzeí, získat je lze také v úředních hodinách na oddělení kultury Krajského úřadu Olomouckého kraje. Ing. Mgr. Alena Minxová, tisková mluvčí

x X X

Dotace pomáhají udržet obchody v malých obcích

Provozování obchodů v malých obcích je spíše veřejnou službou než podnikáním, které by majitelům přinášelo horentní zisky. Navíc v době, kdy se razantně zvyšují náklady na jejich fungování, je finanční podpora ze strany státu i kraje pro mnohé z nich doslova životně důležitá. Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila rozdělení a následné poskytnutí dotací u 18 žadatelů v programu Podpory malých prodejen na venkově „Obchůdek 2021+“. O poskytnutí finančních prostředků u zbývajících 4 žadatelů bude ještě jednat krajské zastupitelstvo. Z celkové alokace pro Karlovarský kraj bude využito 2 602 278 korun.

„Karlovarský kraj má svůj vlastní program v rámci Programu obnovy venkova zaměřený na vesnické prodejny, z něhož lze už dva roky čerpat prostředky na investiční výdaje. V letošním roce si mohly obce požádat až o 200 tisícovou dotaci, přičemž pro tento titul jsme měli vyčleněno 750 tisíc korun. Celkem podpoříme 2 žádosti obcí v souhrnné výši 400 tisíc korun. Tou druhou, daleko významnější možností podpory, je právě vyhlašovaný dotační program formou grantového schématu pod Ministerstvem průmyslu a obchodu, kde jsou pro každý kraj alokovány 4 miliony korun, což je o 1 milion korun více než v loňském roce,“ uvedl krajský radní pro oblast rozvoje venkova a zemědělství Vít Hromádko.

Žadatelem o dotaci z programu Obchůdek 2021+ mohla být obec nebo podnikatelský subjekt, který provozuje maloobchodní prodejnu, jež se nachází v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část má do 1000 obyvatel a zároveň se na jejím území nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků. Výše dotace se pohybovala v rozsahu od 50 do 130 tisíc korun. Na Krajský úřad Karlovarského kraje bylo doručeno celkem 28 žádostí o dotaci, z toho 6 bylo ze strany žadatelů stornováno. Prostředky směřují do obcí napříč celým regionem, zmínit lze například Útvinu, Dolní Nivy, Nové Hamry, Libavské Údolí, Krásnou, Verušičky nebo Bublavu.

Veškeré informace o podpoře venkovských prodejen je možné získat jak na webu Karlovarského kraje, tak i na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, které jsou věnovány přímo programu Obchůdek 2021+.Mgr. Veronika Svobodová, tiskové oddělení

X X X

Ohňostroj, trhy, adrenalin či Labefest. Děčín se bude bavit čtyři víkendy

Městské slavnosti jsou pro město Děčín tradiční akcí. I letos je připravený nabitý program. „Slavnosti města jsou pro nás hlavní událostí roku. Věřím, že si každý vybere svou oblíbenou akci. Těšit se mohou všechny generace, pro každého jsme připravili něco,“ říká primátor města Jiří Anděl.

Slavnosti odstartují v sobotu 13. května, kdy na Smetanově nábřeží vypukne akce Mladé Labe. O kousek dál, na Mariánské louce, se budete moct kochat krásou dřevosochání v rámci akce Sochaři Děčínu. Letošní ročník bude tematicky zaměřený na výrobu betlému, který město letos na Vánoce umístí do Křížové ulice. Pokud však děčínské dřevosochání v sobotu nestihnete, nezoufejte. Akce se koná oba víkendové dny.

V sobotu 13. května se můžete podívat i do zámecké saly terreny, kde bude hrát loutkové divadlo. V areálu zámku bude také celý víkend probíhat tradiční Historický trh májový.

O týden později, 19. a 20. května, se uskuteční ikonický hudební festival Labefest. Na Smetanově nábřeží zahraje držitel Slavíka – kapela Mirai, dále pak kapely Wohnout, Vypsaná Fixa, Žlutý Pes, Gaia Mesiah či rapper Paulie Garand. Vstupenky na festival zakoupíte prostřednictvím portálů www.vstupenkadecin.cz nebo www.tiketstream.cz.

Kromě koncertů se můžete těšit na páteční ohňostroj i na pořádnou dávku adrenalinu v podobě Adrenalin Challenge. Výzva odstartuje v neděli dopoledne a budou se jí moct zúčastnit jak dospělí, tak děti.

O víkendu se bude konat i populární floristická soutěž Děčínská kotva, tentokrát s tématem Hvězdné nebe. Výstava soutěžních prací bude k vidění na zámku.

Třetí víkend přinese další sérii akcí. Na 27. května připadá výstava veteránů na Masarykově náměstí zvaná Jízda na pohodu. V neděli propukne Den plný her a Den nejen pro seniory. Nebude chybět ani muzika u Rogala. Luděk Stínil, tiskový mluvčí města Děčín

X X X

Vlakovou dopravu zajistí nově v části kraje ARRIVA

V prosinci 2024 končí smlouva Jihomoravského kraje s Českými drahami na provoz vlaků na jižní Moravě. Konkrétně provozní soubor JIH už má vybraného nového dopravce – společnost ARRIVA vlaky s.r.o., která začne přepravovat cestující od prosincové změny jízdních řádů 2024.

V jižní části regionu, kam spadají například linky S8 Břeclav – Znojmo, S52 Zaječí – Kobylí (Hodonín), S91 Hodonín – Veselí n. Mor. – Vrbovce, tak kraj od nově vysoutěženého dopravce očekává lepší standard pro cestující.

„Naším požadavkem byla například kapacita na vlak nejméně pro 105 sedících cestujících, plocha ve vozidlech musí být alespoň ze 40 % nízkopodlažní, dále jsme ve vlacích požadovali klimatizaci, wifi a možnost přepravy jízdních kol,“ řekl radní pro dopravu Jiří Crha.

Jihomoravský kraj oslovil s poptávkou na zajištění železničního provozu dopravce GW Train, České dráhy, RegioJet, Leo Express a ARRIVA.

Nabídku pak podali dopravci České dráhy, Leo Express a ARRIVA,“ uvedl radní Crha. „Smlouvu s vítěznou společností ARRIVA lze uzavřít nejdříve po uplynutí dvou měsíců od uveřejnění oznámení na úřední desce Jihomoravského kraje. Jakmile ji uzavřeme, bude uveřejněna v registru smluv včetně cenových údajů,“ doplnil Crha.

Provozní soubor STŘED (například z Brna směrem na Moravský Krumlov a směrem Kyjov, Veselí nad Moravou a Staré Město u Uherského Hradiště) a provozní soubor LINKA S4 (v úseku Brno – Zastávka u Brna) čekají na výsledek probíhajících jednání o přímém zadání.

Ještě letos kraj plánuje vypsat nabídkové řízení na provoz 37 elektrických jednotek Moravia, rovněž s termínem zahájení od prosince 2024. Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION by měl všechny nové vlakové soupravy dodat nejpozději do konce letošního května. Mgr. Alena Knotková, tisková mluvčí

X X X

Strážníci a hasiči z Pardubického kraje se učili jak postupovat při odchytu zvířat

Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka společně s plzeňskou stanicí DESOP a s podporou radního pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslava Krčila uspořádali v prosečské Sokolovně seminář pro strážníky a hasiče z celého Pardubického kraje na téma odchytu a manipulace s volně žijícími živočichy.

 Jsem velmi rád, že zvířatům, která se náhodou dostanou do nesnází nebo se někde ošklivě poraní, můžeme pomáhat s návratem zpět do přírody, tedy tam, kam přirozeně patří. Děkuji za to nejen záchranným stanicím, které odvádějí bezesporu nesmírně záslužnou práci, ale i městským strážníkům nebo hasičům. Ti jsou často na místě jako první a musí si umět poradit i s nevyzpytatelnými případy. To jsme mohli vidět i v prezentacích na semináři, který záchranné stanice pro policisty i hasiče připravily. Osobně takové akce vždy rád podpořím a velmi za ně děkuji,“ sdělil radní Miroslav Krčil.

Seminář se skládal z teoretické části a také z praktických ukázek. „Obvykle tyto semináře pořádáme jednou za dva roky v závislosti na tom, jak často prochází složky záchranného systému v Pardubickém kraji personální obměnou. Kromě městských strážníků se jej účastní dobrovolní i profesionální hasiči, zástupci odborů životního prostředí, krajské veterinární správy nebo inspekce životního prostředí. Letos jsme zaznamenali rekordní zájem, kdy dorazilo téměř 140 účastníků, proto jsme požádali město Proseč o poskytnutí Sokolovny, abychom vše kapacitně zvládli,“ uvedla koordinátorka akce Marie Cachová ze Záchranné stanice Pasíčka.

 Kromě toho, jak postupovat při odchytu a manipulaci zvířat, na která můžeme v české přírodě běžně narazit, se účastníci dozvěděli více i o odchytu zvířat exotických, jako jsou různé druhy hadů, ptáků nebo šelem. Není totiž výjimkou, že i ta se chovatelům občas ztratí. Bc. Denisa Píšová, kancelář hejtmana

X X X

DOBROVOLNÁ DOHODA KRAJE S TŘINECKÝMI ŽELEZÁRNAMI JE SPLNĚNA

Třinecké železárny se v červnu 2022 zavázaly k aktivitám, které povedou k menšímu zatížení životního prostředí. Moravskoslezský kraj i Třinecké železárny své závazky splnily, vyplynulo to ze zpětného hodnocení.

„Náš kraj se stále vyrovnává s důsledky jistého nezájmu o stav životního prostředí v minulosti. Naštěstí dnes už mají lidé a podniky jiný přístup i jiné nároky. Také existují prostředky, jak naše životní prostředí lépe chránit. Jedním ze způsobů je i zodpovědný přístup velkých podniků, které s využitím nejmodernějších technologií snížily negativní dopady své činnosti na životní prostředí na minimum. Vážím si toho, že jsou některé podniky ochotné dělat i něco nad rámec povinností, které jim ukládá zákon,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a připomněl, že aktuálně má kraj dobrovolnou dohodu uzavřenou s celkem pěti velkými podniky působícími v regionu. Kromě Třineckých železáren se k aktivitám nad rámec legislativy zavázaly ještě společnosti BorsodChem MCHZ, Lenzing Biocel Paskov, OKK Koksovny a AL INVEST Břidličná.

K aktivitám, které budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, se v rámci dobrovolných dohod zavázal také Moravskoslezský kraj. Například z krajského rozpočtu finančně podporuje nadlimitní čištění komunikací, přispívá na výměnu starých kotlů v domácnostech, podporuje regionální monitoring kvality ovzduší nebo například podpoří obce v efektivnějším nakládání s komunálními odpady.

„Moravskoslezský kraj splnil své závazky do puntíku. Například přispívá všem úspěšným žadatelům o kotlíkovou dotaci dalších 7 a půl tisíce korun navíc. V minulém roce jsme tak z krajského rozpočtu na výměnu neekologického kotle vyplatili 3,4 milionu korun. Dalších více než 18 milionů máme připraveno pro následují období mezi lety 2023 a 2025. Také nad rámec zákonných povinností hradíme nadlimitní čištění silnic. Ročně takto vynakládáme 12 milionů korun na čištění komunikací v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Takto jsme během teplé poloviny roku, kdy je prašnost nejintenzivnější, vyčistili celkem 952 kilometrů krajských silnic,“ řekla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš s tím, že krajský úřad obhájil certifikát EMAS a certifikovaný systém řízení kvality. To znamená, že minimalizuje negativní dopady svého provozu na životní prostředí a zlepšuje kvalitu služeb občanům.

Třinecké železárny se v rámci dobrovolné dohody zavázaly k celkem 15 opatřením. Jsou mezi nimi investice, které povedou k omezení takzvaných fugitivních emisí prachu, další opatření na výrobních agregátech, energetické úspory. Ale i úklid veřejných komunikací ve městě, masivní výsadba zeleně či pořádání ozdravných pobytů v Tatrách pro žáky základních škol regionu.

„V loňském roce jsme sazebnu jedné z vysokých pecí vybavili technologií odprášení včetně instalace nové filtrační stanice. Díky tomu dochází ke snížení prašnosti v okolí výrobního agregátu. Stejnou investici budeme realizovat na druhé vysoké peci letos. Odprašky z nových filtračních jednotek navíc zpracujeme a vrátíme do výrobního procesu, a tím dál snížíme množství produkovaného odpadu a zvýšíme podíl recyklace,“ shrnul generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek.

Zaměstnanci hutě loni také vysadili dva tisíce nových listnatých dřevin. Na údržbu stávající zeleně firma loni vynaložila bezmála 4 miliony korun. PhDr. Miroslava Chlebounová, PR specialista

X X X

Jubilejní závod v paraplavání POHÁREK má opět podporu Sokolovské uhelné a SUAS GROUP

Letošní XX. ročník závodů POHÁREK se tradičně stane příležitostí pro paraplavce z našeho kraje, ČR i ze zahraničí, kteří změří síly v sobotu 1. dubna 2023 v krytém bazénu v Sokolově. Patronem akce je legendární žokej Josef Váňa, osminásobný vítěz Velké pardubické. Závody kromě dalších partnerů podpoří také společnost Sokolovská uhelná a skupina SUAS GROUP.

POHÁREK organizuje klub SK KONTAKT KARLOVY VARY od roku 2002. První ročník závodu probíhal v karlovarských Alžbětiných Lázních, v roce 2004 se přesunul do Sokolova. „Letos očekáváme rekordní počet účastníků, už nyní máme přes 150 přihlášených paraplavců. Přijedou závodníci nejen z naší republiky, ale i slovenští reprezentanti. Na akci zve všechny fanoušky stříbrný medailista z letní paralympiády v Tokiu 2020 a mistr světa z Funchalu 2022 Arnošt Petráček společně s naší karlovarskou plavkyní, dvojnásobnou finalistkou paralympijských her Vendy Duškovou. Věřím, že příznivci sportu přijdou fandit a pomohou závodníkům dosáhnout co nejlepších výsledků,“ uvádí Štěpánka Řehořková, předsedkyně klubu.

Závod bude zahájen v 9.15 hodin slavnostním nástupem rozhodčích v čele s Ondřejem Kočovským (rozhodčí s nejvyšší kvalifikací FINA, Mezinárodní plavecká federace). Nebudou chybět ani zkušení členové Vodní záchranné služby ČČK Sokolov vedení předsedou spolku Pavlem Waltou. Po slavnostním nástupu začne samotný závod, ve kterém se představí všechny paraplavecké kategorie. „Je nám ctí, že se společnost Sokolovská uhelná a skupina SUAS GROUP stala partnerem závodů, a osobně se moc těším, že budu přítomen zahájení závodů a mohu sledovat výkony paraplavců,“ dodává Jiří Pöpperl, předseda představenstva skupiny. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční ve večerních hodinách v Lidovém domě ve Staré Roli a nebude chybět ani zajímavý kulturní program. Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí

X X X

ÚVODNÍ TRÉNINKY V PORTIMAU ZAJEL FILIP SALAČ SKVĚLE

Vynikající start do letošní sezóny Moto2 zaznamenal tým QJMOTOR GRESINI RACING a zasloužil se o to především Filip Salač. Mladoboleslavský jezdec zajel v součtu dvou dnešních tréninků skvělý třetí čas, když se před něho dostal jen Acosta a Dixon. Filip se tak drží ve skupině jezdců s nárokem na přímý postup do Q2, ale definitivně rozhodne až zítřejší třetí trénink.

Úvodní volný trénink ovlivnilo počasí a náš jezdec zajel desátý čas těsně před svým týmovým kolegou. Hned v začátku druhého tréninku dokázal Filip zúročit zkušenosti z předsezónního testování a vybojoval třetí nejrychlejší čas. Hned v začátku letošní sezóny se opět potvrdila obrovská konkurence a vyrovnanost v kategorii Moto2.  Do jedné vteřiny se vešlo celkem 14 jezdců.

„První pátek sezóny dopadl nad moje očekávání. V průběhu předsezónních testů jsme tvrdě pracovali, a to se nám vyplatilo, což dnešní výsledek jasně ukázal. Každopádně byl to zatím jen trénink, teď se musíme soustředit na další dny. Nejdůležitější bude pochopitelně nedělní závod, ale už teď jsem rád, že dokážeme stále zlepšovat to, co nám v loňském roce chybělo. Myslím tím zajíždění stabilně rychlých kol bez toho, abych se za někým vyvážel. V loňské sezóně jsem byl nováček a chyběly mi zkušenosti, například hledání brzdných bodů. Teď už to mnohem více chápu. Navíc tým odvádí skvělou práci, zkoušíme hodně věcí. Zítra musíme motorku nastavit na použitých pneumatikách. Na nových funguje skvěle, ale po pár kolech se zhoršuje grip zadního kola, a to musíme vyřešit. Jsem spokojený, ale zůstávám nohama na zemi a těším se na první letošní kvalifikaci. Díky všem za podporu,“ řekl krátce po tréninku Filip Salač #12.

Letošní první velká cena MotoGP v Portimau pokračuje zítra třetím volným tréninkem Moto2 a potom už přijdou na řadu kvalifikační jízdy. Jan Koudelka, AMK

X X X

Česko – Polsko 3:1, fotbalisté do bojů o Euro vstoupili přesvědčivě

Čeští fotbalisté do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2024 vstoupili přesvědčivým vítězstvím. V souboji dvou favoritů skupiny E zdolali Polsko 3:1, osmifinalistu loňského mistrovství světa v Kataru. První gól dal už v sedmadvacáté sekundě stoper Krejčí, za necelé dvě minuty se prosadil Čvančara a po hodině hry Kuchta. Hosté snížili v samém závěru.

 Několik vzkazů vyslalo národní mužstvo na startu bojů o kontinentální šampionát, který příští rok hostí Německo.

Omlazený tým má drajv a je hladový.

Vynikající výkon předvedli oba nováčci v základní sestavě. Čvančara dal gól po 130 sekundách od debutu, přihrál mu David Jurásek.

První gól Krejčího v sedmadvacáté sekundě je nejrychlejší trefou české reprezentace v její samostatné historii.

A především, Češi suverénně skolili nejtěžšího protivníka ve skupině, z níž na závěrečný turnaj postoupí nejlepší dva týmy. Dalšími účastníky jsou outsideři Moldavsko s Faerskými ostrovy a nevyzpytatelná Albánie. K druhému utkání nastoupí mužstvo Jaroslava Šilhavého v pondělí v Moldavsku.

X X X

DERBY  BASKETBALISTŮ  V  PRAZE

Derby bez svázanosti

8. kolo A2 Kooperativa NBL 2022/23, 25.3.23, 17:30, Praha. Utkání: USK Praha – SK Slavia

PrahaLetošní páté pražské derby se bude hrát na Folimance v rámci osmého kola nadstavbové části skupiny A2. A bude o mnoho jiné. Tím největším faktorem je fakt, že bude pro oba týmy pod menší tíhou tlaku na výsledek. Jistě, oba týmy budou chtít vyhrát. Domácí obzvlášť, protože nebudou chtít přerušit skvěloušňůru deseti výher v řadě.

Jenže Sovy již mají jisté předkolo play-off z lepší, tedy pozice devátého místa.
Slavia tím, že v posledním utkání střelou s klaksonem porazila doma Olomoucko, zachránila svůj krk před hrozící baráží a zároveň se zakopala na desátém místě, které by dle papírových předpokladů měla uhájit bez ohledu na sobotní výsledek na Folimance. Předkolo play-off má tedy také ve svém dubnovém kalendáři. To by mohlo oběma týmům rozvázat ruce a třeba se bude hrát otevřenější partie. Favoritem
jsou domácí Sovy, které mají s týmem z Edenu stoprocentní bilanci ze všech čtyřech dosud odehraných vzájemných střetů. Potvrdí tuto roli? Kdo zastaví trojici Američanů John, Walton a Dworsky.

Francesco Tabellini (trenér USK Praha): „Náš soupeř má velmi dobré střelce, takže naším úkolem bude přistupovat v obraně opravdu tvrdě a celkově budeme muset být konzistentní ve hře jedna na jedna. Co se týče samotného zápasu, jelikož hrajeme doma, bude to pro nás velmi důležitý zápas hrát před domácí kulisou. Doufáme, že na Folimance bude plno a našim fanouškům budeme chtít dopřát skvělou show.“
Patrick Samoura (hráč USK Praha): „Jako vždy proti Slávii to bude nepříjemný zápas i přesto, že máme teď vítěznou šňůru. Nesmíme nic podcenit, zápas začít na správné notě a udržet ji až do konce.“/mš/

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Autor a jeho autorem je autor. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.